TIKTOKERS POLA IGUALDADE

OBXECTO

O obxecto da convocatoria é o estímulo entre os mozos da reflexión e a capacidade creativa dos mesmos na seguinte temática: a igualdade de xénero, as relacións afectivas entre mulleres e homes, e o rexeitamento e a prevención da violencia de xénero.

Para iso concederanse 3 premios a 3 obras audiovisuais realizadas a través da aplicación TIK- TOK sobre a temática xa descrita.

Estes serán elixidos por un xurado entre todas as propostas que cumpran os requisitos de inscrición e recibidas dentro do prazo marcado.

PREMIOS

1º Premio: 150€ + Diploma

2º Premio: 100€ + Diploma

3º Premio: 50€ + Diploma

REQUISITOS DE ACCESO

Poderán participar no concurso todos os maiores de 13 anos, coa autorización legal dun representante legal maior de idade (proxenitor ou titor legal) nos casos de menores de idade e que estuden en centros de ensino sitos no Concello de Ribadavia; polo cal deben indicar cal é o seu centro de ensino.

PERÍODO DE INSCRICIÓN E PARTICIPACIÓN

O período de inscrición abrirase o 27 de xaneiro de 2021 ás 10:00 horas e pecharase o 8 de marzo de 2021 ás 24:00 horas.

XURADO

Estará composto por representantes do ámbito artístico, audiovisual, institucional, así como especialistas en materia de política social. Os criterios de valoración das propostas serán:

1.- A mensaxe que o participante transmite coa súa obra.

2.- A creatividade e orixinalidade.

3.- A execución da mesma. Os participantes e os seus representantes legais aceptan e acatan comunicación dos criterios de elección dos gañadores por parte do xurado deste concurso, sendo a súa comunicación inapelable.

COMUNICACIÓN GAÑADORES

O fallo do xurado farase público en www.ribadavia.es a segunda semana de marzo de 2021 . Os participantes e os seus representantes legais dan o seu enteiro consentimento para que esta información apareza na páxina web e nos medios de comunicación. A organización enviará igualmente unha comunicación aos gañadores.

Tras esta comunicación, organizarase un acto de entrega de premios no salón de plenos do Concello de Ribadavia, se a situación actual provocada polo COVID-19 permíteo.

EXHIBICIÓN DAS OBRAS

A organización resérvase o dereito de exhibir as obras gañadoras no lugar e as datas que estime máis oportunas. As obras, así como o seu título e autor faranse públicos, para o que os participantes e os seus representantes legais dan o seu consentimento.

DESCALIFICACIÓN

A organización resérvase o dereito a non aceptar a solicitude presentada por aqueles participantes no concurso cuxos datos sexan inexacto, non haxan envidado os datos requiridos, non se adapten ao espírito do concurso ou atenten contra os usos e bos costumes.

AUTORIZACIÓN LEGAL

O representante legal do menor ou menores, deberá autorizar a participación do menor no concurso. Así mesmo, os Participantes e os seus representantes legares consenten automaticamente ao participar no presente concurso á utilización, publicación e reprodución sen limitación, por parte da organización, da obra e autor/a en calquera tipo de publicidade, promoción, publicación, incluído Internet ou calquera outro medio da natureza que sexa, con fins informativos sempre que estes relaciónense co presente concurso, sen que dita utilización confíralle dereito de remuneración ou beneficio algún.

ACEPTACIÓN DAS BASES 

participación no Concurso supón a aceptación integra das bases, así como a resolución, por parte da organización, de calquera cuestión non prevista nas mesmas.

CONTACTO

Calquera dúbida respecto a estas bases ou as formas de participación no concurso pode ser referida a om************@gm***.com

RESPONSABILIDADE

A organización resérvase o dereito de interpretar e modificar as bases do presente concurso en calquera momento ou mesmo anulalo ou deixalo sen efecto, sempre que concorra causa xustificada para iso.

En todo caso, comprométese a comunicar aos concursantes as bases modificadas ou, na súa casa, a anulación do concurso no seu conxunto a través da pagina web www.ribadavia.es.

A organización non serán responsables dos prexuízos que puidesen ocasionar aos concursantes e votantes derivados de avarías, sobrecargas, caídas de liñas ou calquera outra eventualidade de igual ou similar índole, alleas á vontade dos organizadores que impidan a conexión ás paginas web ou que puidesen aparecer con ocasión ou como consecuencia do #gozar do premio.

Os concursantes comprométense a que a información que faciliten sexa completa, veraz e atópese actualizada: en todo caso, os organizadores non comproban a autenticidade da mesma e declina, por tanto, calquera responsabilidade que se derive de eventuais erros, omisións ou falsidades.

CESIÓN DE DEREITOS

Ao participar no concurso, o candidato afirma que a súa obra é un traballo orixinal e individual, que o participantes é o único propietario do traballo e que ningún terceiro é propietario, ten copyright ou marca rexistra na obra presentada, nin ostenta dereito algún de propiedade industrial ou intelectual algún sobre a obra presentada.

O participante exime de calquera demanda ou reclamación formulada por parte de terceiros sobre vulneración de dereito algún de propiedade industrial ou intelectual relacionada coa obra presentada.

A participación no concurso implícase a cesión ao Concello de Ribadavia dos dereitos de reprodución, distribución, comunicación pública e transformación sobre as obras presentadas, de acordo coa lexislación sobre a Propiedade Intelectual.

 

NORMAS DE PARTICIPACIÓN
PRIMEIRO
Cada participante deberá enviar un correo á dirección om************@gm***.com, cos seguintes datos: Nome e apelidos, teléfono de contacto, data de autorización, correo electrónico e en caso de ser menor de idade, nome, apelidos e DNI do pai, nai ou titor legal.
SEGUNDO
Cada participante poderá presentar unha soa proposta. No caso de que algún participante presente máis dunha proposta considerarase válida só a primeira.
TERCEIRO
As obras audiovisuais presentadas só poderán realizarse a través da aplicación TikTok.
CUARTO
Nos vídeos subidos á App de Tiktok é obrigatorio que conteña o hastag #ribadaviapolaigualdade para poder participar.

Compartir

Check Also

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS POR SUBASTA Á ALZA PARA A VENDA FORZOSA DUN INMOBLE POR INCUMPRIMENTO DE OBRIGACIÓNS

Publícase o prego de cláusulas administrativas PREGO Compartir