SUBVENCIÓNS PARA AS PEQUENAS EMPRESAS DE NOVA CREACIÓN E PARA AS EMPRESAS DE INICIATIVAS DE EMPREGO DE BASE TECNOLÓXICA (IEBT) PARA O ANO 2022

Subvencións da Consellería de Emprego e Igualdade para o fomento e consolidación do emprego a través do Programa I, para as pequenas empresas de nova creación (código de procedemento TR807I), e o Programa II, de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica (código de procedemento TR340E), e se procede á súa convocatoria para o ano 2022.

Programa I. Fomento e consolidación do emprego nas pequenas empresas de nova creación (procedemento administrativo TR807I)

Persoas beneficiarias:

Poderán ser beneficiarias das axudas reguladas neste programa as empresas privadas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, agás as persoas físicas, comunidades de bens, sociedades civís, sociedades cooperativas e sociedades laborais, sempre que cumpran as condicións e os requisitos establecidos nesta orde para cada tipo de axuda e nas cales concorran, na data do seu inicio de actividade, as seguintes circunstancias:

a) Que sexan empresas de nova creación.

b) Que sexan viables técnica, económica e financeiramente.

c) Que xeren emprego estable para persoas desempregadas.

d) Que teñan o seu domicilio social, fiscal e o seu centro de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia.

e) Que sexan promovidas, como máximo, por cinco persoas e que entre os socios ou as socias promotoras non figure ningunha persoa xurídica.

f) Que a empresa teña un capital social máximo de 120.202 euros.

g) Que, como mínimo, o 50 % do seu capital social sexa de titularidade das persoas promotoras e que sexan persoas desempregadas que creen o seu propio posto de traballo na empresa.

2. Poderán ser beneficiarias as persoas promotoras para a axuda para a conciliación da vida persoal, laboral e familiar.

Tipos de axudas:

A finalidade deste programa é xerar emprego estable para persoas desempregadas, principalmente entre as mulleres, as persoas con discapacidade e en risco de exclusión social, apoiando e dinamizando o desenvolvemento de novas iniciativas empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia, con especial atención aos concellos do rural galego, mediante os seguintes tipos de axuda:

a) Subvención á xeración de emprego estable.

b) Subvención para a formación.

c) Subvención para o inicio da actividade.

d) Subvención para a conciliación da vida persoal, laboral e familiar das persoas promotoras.

Contía da axuda:

a) Subvención á xeración de emprego estable: de 2.000 € ata 9.000 € por posto de emprego (ata un máximo de dez).

b) Subvención para a formación: ata o 75 % do custo dos servizos recibidos, excluído o IVE, cun límite máximo de 3.000 €.

c) Subvención para o inicio da actividade: de 2.000 € ata 9.000 € por posto de emprego (ata un máximo de dez).

d) Subvención para a conciliación da vida persoal, laboral e familiar das persoas promotoras: ata 75 % do custo dos servizos (gardaría, coidados persoas maiores, etc.), cun límite máximo de 3.000 €.

 

Programa II. Axudas e subvencións ás iniciativas de emprego de base tecnolóxica-IEBT (procedemento administrativo TR340E)

Persoas beneficiarias:

As empresas privadas, incluídas as persoas autónomas, con domicilio social, fiscal e centro de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia, que se constitúan e inicien a súa actividade nun prazo non superior a un ano desde que o proxecto empresarial foi cualificado como IEBT, sempre que a maioría da titularidade da empresa corresponda ás persoas físicas promotoras do proxecto empresarial cualificado como IEBT e se cumpran os requisitos e condicións establecidos nesta orde para cada tipo de axuda.

Tipos de axudas:

A finalidade deste programa é impulsar a creación de novas iniciativas empresariais de base tecnolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia mediante a convocatoria do programa de incentivos ás empresas previamente cualificadas e inscritas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica:

a) Subvención á creación directa de emprego estable.
b) Subvención para a contratación de persoal técnico de alta cualificación.
c) Axuda para o inicio e posta en marcha da actividade.
d) Subvención para a conciliación da vida persoal, laboral e familiar das persoas promotoras.

Contía da axuda:

a) Subvención á creación de emprego estable: de 6.000 € ata 20.000 € por posto de emprego.

b) Subvención para a contratación de persoal técnico de alta cualificación: ata un límite máximo de 18.000 €.

c) Axuda para o inicio da actividade: de 10.000 € ata 24.000 € por posto de emprego (ata un máximo de 3 ou máis postos).

d) Subvención para a conciliación da vida persoal, laboral e familiar das persoas promotoras: ata 75 % do custo dos servizos (gardaría, coidados persoas maiores, etc.), cun límite máximo de 3.000 €.

Forma e prazo de presentación das solicitudes:

1. O prazo de presentación de solicitudes de axuda do Programa I. Fomento e consolidación do emprego nas pequenas empresas de nova creación rematará o 31 de xullo de 2022.

2. O prazo de presentación de solicitudes de axuda do Programa II. Axudas e subvencións ás iniciativas de emprego de base tecnolóxica-IEBT rematará o 30 de setembro de 2022.

3. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal

Pode consultar as bases íntegras da convocatoria na seguinte ligazón premendo aquí.

Compartir

Check Also

BASES PREMIO ABRENTE PARA TEXTOS TEATRAIS.

Francisco Fernández Castro, secretario do concello de Ribadavia, CERTIFICO:   Que o Pleno do concello …