RESULTADO PROBA PRÁCTICA E PLANTILLA DA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO INTERINO

Publícase o resultado da segunda proba, proba práctica, para a selección mediante o sistema de concurso-oposición, dun/dunha funcionario/a interino/a de Administración Xeral, grupo C, subgrupo C2, escala Auxiliar-administrativo, do Concello de Ribadavia e durante o tempo que resulte necesario para a cobertura definitiva do posto vacante por xubilación (Art. 23.2 a) da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia).

Pódese consultar o resultado da proba práctica e a folla de respostas correctas na seguinte ligazón: RESULTADO PROBA PRÁCTICA.

Compartir

Check Also

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS POR SUBASTA Á ALZA PARA A VENDA FORZOSA DUN INMOBLE POR INCUMPRIMENTO DE OBRIGACIÓNS

Publícase o prego de cláusulas administrativas PREGO Compartir