PROGRAMA DE SUBVENCIÓN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA E SOCIAL DO CONCELLO DE RIBADAVIA.

PROGRAMA DE SUBVENCIÓN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA E SOCIAL DO CONCELLO DE RIBADAVIA RIBADAVIA

 

Bases e anexos a cubrir:

BASES SUBVENCIÓN AUTONOMOS, HOSTELEIROS E VITICULTORES

1.- Obxecto do programa.

O obxecto da presente convocatoria é paliar e actuar de maneira inmediata, ante as consecuencias derivadas da crise económica provocada polo COVID-19, e impulsar a actividade económica no termo municipal de Ribadavia , outorgando liquidez ás autónomos, hosteleiros e viticultores do Concello para contribuír a facilitar o cumprimento das súas obrigas empresariais, mantemento da actividade e emprego e atenuar a reducción drástica de ingresos.

Preténdese protexer o interese xeral da veciñanza de Ribadavia, dando soporte ás persoas autónomas, microempresas e pequenas empresas, hosteleiros e viticultores para minimizar o impacto crise económica provocada polo COVID-19 e lograr que, unha vez finalizada a alarma sanitaria, prodúzase canto antes unha reactivación da economía da nosa localidade, actuando directamente sobre as persoas físicas e xurídicas máis afectadas.

A actuación municipal ven amparada por:

-Lei 5/2014 do 27 de maio de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013 de racionalización e sustentabilidade da Administración Local. Disposición adicional Primeira:

As competencias atribuídas ás entidades locais pola lexislación autonómica anterior á entrada en vigor da Lei 27/2013 , de 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración Local, continuarán exercendoas elas, rexendose pola indicada lexislación ou, no seu caso, polo dereito estatal supletorio, sen prexuízo do disposto nas disposicións adicionais carta e quinta sobre a asunción pola Comunidade Autónoma das competencias relativas á educación, saúde e servizos sociais”.

-Lei 5/1997 de Administración Local de Galicia, artigo 86.1 : “Para a xestión dos seus intereses e unha vez que se garanta a prestación dos servizos mínimos , o municipio poderá exercer actividades complementarias das propias de outras administracións públicas e, en particular, as relativas a:

f) A ocupación e a loita contra o paro.”

Considerando que a competencia en ocupación conleva o mantemento da mesma.

-Lei reguladora de bases de réxime local., artigo 21.1 “ O alcalde é o presidente da corporación e ostenta as seguintes atribucións:

m) Adoptar personalmente e baixo a súa responsabilidade , en caso de catástrofe ou infortunios públicos ou grave risco dos mesmos, as medidas acaídas e necesarias dando conta inmediata ao pleno.

Constitución española, artígo 40:” Os poderes públicos promoverán as condicións favorables para o progreso social e económico …. De manera especial realizarán unha política orientada ao pleno emprego”

2.- Bases reguladoras e normativa aplicable.

1.- A presente convocatoria rexerase, con carácter xeral, polo disposto nas presentes bases reguladoras, na Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións (en diante LGS) e o seu Regulamento de desenvolvemento, aprobado por Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo (en diante RLGS) , na Lei 9/2007 de subvencións de Galicia e no Decreto 11/2009, que aproba o regulamento da Lei de Subvencións de Galicia, e, supletoriamente, na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, a Ordenanza Reguladora de Concesión de Subvencións do Concello de Ribadavia e calquera outra disposición normativa que pola súa natureza puidese resultar de aplicación.

2.- . A xestión destas subvencións suxeitarase aos principios de publicidade, transparencia, obxectividade, igualdade e non discriminación, así como a eficacia no cumprimento de obxectivos e eficiencia na asignación e utilización dos recursos públicos.

3. A súa tramitación realizarase por medios electrónicos en aplicación do disposto no artigo 14.3 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

A solicitude tamén pode presentarse de forma presencial a través do Rexistro de entrada do concello de Ribadavia, sito en Praza Maior 4.

En caso de imposibilidade de presentar a solicitude telemáticamente ou presencialmente , poderán dirixir á solicitude mediante Anexo I á seguinte dirección de correo electrónico in*********@ri*******.gal. Neste caso, asemade, deberán adxuntar autorización a funcionario público para que este poida presentar a solicitude no seu nome.

4. Establecense as seguinte liñas de axudas:

1.- Programa I. Persoas traballadoras autónomas

2.- Programa II Hostalaría

3.- Programa III. Viticultores.

A finalidade deste programa é a concesión dunha axuda económica ás persoas traballadoras autónomas, para faceren fronte á situación económica motivada pola pandemia da COVID-19, que contribúa ao mantemento da actividade económica e do emprego.

3.- Crédito orzamentario.

A contia destinada a atender estas subvencións ascende a un importe total de 30.000 euros con cargo ao vixente orzamento municipal, polo que estará suxeita á existencia de crédito orzamentario.

Poderase ampliar a contía máxima dos créditos dispoñibles para esta convocatoria. O incremento do crédito estará condicionado á declaración de dispoñibilidade do crédito como consecuencia dunha xeración, ampliación ou incorporación de crédito, todo elo de conformidade coa lexislacion vixente.

4.- Persoas beneficiadas.

1. Poderán ser beneficiarias das axudas reguladas nesta orde todas as persoas traballadoras autónomas de alta no RETA ou no réxime de traballadores da agraria (para o caso do viticultores) como persoas traballadoras por conta propia e que teñan o domicilio fiscal en Ribadavia, incluídos os autónomos societarios que teñan unha alta anterior ao 30.3.2020 e que acrediten unha baixada de facturación nos termos establecidos nas presentes bases.

2. Unicamente se pode presentar unha solicitude por persoa física ou xuridica.

3. Estas axudas van dirixidas a persoas traballadoras autónomas con ou sen traballadores/as ao seu cargo , microempresas e viticultores, calquera que sexa a súa forma xurídica, que se atopen nalgún dos supostos indicados a continuación:

Estar afectada polos supostos de peche do establecemento, ou no caso de hoteis, hostais, casas rurais e outros tipos de aloxamentos, polo peche perimetral do concello en que se sitúen, ditados pola autoridade sanitaria ou a autoridade competente delegada da Xunta de Galicia nas ordes e decretos que se relacionan:

a) Decreto 1/2021, do 4 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 202/2020, do 3 de decembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

b) Orde do 4 de xaneiro de 2021 pola que se modifica a Orde do 3 de decembro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

c) Decreto 2/2021, do 8 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 202/2020, do 3 de decembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

d) Orde do 8 de xaneiro de 2021 pola que se modifica a Orde do 3 de decembro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma.

e) Decreto 3/2021, do 13 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 202/2020, do 3 de decembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

f) Orde do 13 de xaneiro de 2021 pola que se modifica a Orde do 3 de decembro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

g) Decreto 5/2021, do 19 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 202/2020, do 3 de decembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

h) Orde do 19 de xaneiro de 2021 pola que se modifica a Orde do 3 de decembro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

i) Decreto 8/2021, do 26 de xaneiro, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

j) Orde do 26 de xaneiro de 2021 pola que se modifica a Orde do 3 de decembro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

Ou en calquera outra orde ou disposición, posterior ou simultánea, ditada pola autoridade sanitaria ou a autoridade competente delegada da Comunidade Autónoma de Galicia nesta materia.

– Que acrediten unha baixada de facturación nos termos establecidos nas presentes bases.

4.- Con carácter xeral, os beneficiarios/as das axudas, deberán cumprir cos seguintes requisitos:

 • Ter o seu domicilio fiscal no Concello de Ribadavia.

 • Non atoparse incursas en ningunha das circunstancias recollidas no artigo 13.2 e 13.3 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

 • Estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias coa AEAT e coa TXSS.

 • Non ter débeda ningunha co concello.

 • Estar ao dia no cumprimento das obrigas tributarias coa CC.AA. de Galicia.

 • Cumprir coas obrigas establecidas na base 11.

Con carácter particular, os beneficiarios/as das axudas, deberán cumprir cos seguintes requisitos:

 1. Requisitos específicos das persoas físicas

Estar dado de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA) ou en calquera outro por conta propia da Seguridade Social, ou como mutualista de colexio profesional, con anterioridade á entrada en vigor do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo.

No caso dos viticultores deberán estar dados de alta no Rexime Xeral de Traballadores Agrarios.

 1. Requisitos específicos das persoas xurídicas

A data de constitución da empresa, atendendo á data de primeira inscrición, no rexistro público correspondente, debe ser anterior á entrada en vigor do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo.

 1. Exclusións

Quedan expresamente excluídas destas axudas as asociacións, as comunidades de propietarios, en réxime de propiedade horizontal, as administracións públicas, organismos públicos, entes dependentes, as congregacións e institución relixiosas, as Unións Temporais de Empresas, as comunidades de bens, as herdanzas xacentes así como as sociedades civís sen personalidade xurídica propia e demais entidades carentes desta.

5.- Contia das axudas.-

A) AXUDAS FIXAS.-

1.- Concederase unha cantidade fixa máxima de 400 € para persoas físicas e xurídicas con ou sen traballadores ao seu cargo cando a actividade que desenvolvan viuse afectada polo peche da actividade de acordo co establecido nos Decretos e Ordes referidos con anterioridade na presente base.

A contia das axudas será de acordo cos seguintes criterios:

a) Aqueles autónomos que teñan na súa declaración da renda unha base liquidable xeral e de aforro que non supere o Salario Mínimo Interprofesional (uns 13.300 euros anuais), un importe de axuda de 400 euros.

b) Aqueles autónomos que teñan na súa declaración da renda unha base liquidable xeral e de aforro que supere o Salario mínimo profesional e non supere o doble do Salario Mínimo Interprofesional (entre 13.300 euros anuais e 26.600 euros anuais), un importe de axuda de 300 euros.

c) Aqueles autónomos que teñan na súa declaración da renda unha base liquidable xeral e de aforro que supere o doble do Salario mínimo profesional e non supere o 2,5 do Salario Mínimo Interprofesional (entre 26.600 euros anuais e 33.250 euros anuais), un importe de axuda de 250 euros.

2.- Concedérase unha contía fixa máxima de 300 € a aquelas persoas físicas ou xurídicas sen traballadores ao seu cargo que non se viron afectados polo peche de establecementos disposto RD 465/2020 do 17 de marzo que modifica o artigo 10 do RD 463/2020 do 14 de marzo, a condición de que sufrisen unha redución da súa facturación durante o periodo que estivera declarado o estado de alarma en relación coa reducción de facturación con respecto ao ano anterior. Cando a persoa física ou xurídica non leve de alta os 6 meses naturais esixidos para acreditar a redución dos ingresos, a valoración se levará a cabo tendo en cuenta o período de actividade. Esta redución de facturación deberase xustificar coa presentación da documentación requirida no punto 8.

A contia das axudas será de acordo cos seguintes criterios:

a) Aqueles autónomos que teñan na súa declaración da renda unha base liquidable xeral e de aforro que non supere o Salario Mínimo Interprofesional (uns 13.300 euros anuais) e sufriran unha reduccion da súa facturación nos porcentaxes que se establecen durante o periodo que estivera declarando o estado de alarma, en relación coa media de facturación efectuada no semestre natural anterior á declaración do estado de alarma:

75% un importe de axuda de 300 euros.

50% un importe de axuda de 250 euros.

25% un importe de axuda de 200 euros.

b) Aqueles autónomos que teñan na súa declaración da renda unha base liquidable xeral e de aforro que que supere o Salario mínimo profesional e non supere o doble do Salario Mínimo Interprofesional (entre 13.300 euros anuais e 26.600 euros anuais) e sufriran unha reduccion da súa facturación nos porcentaxes que se establecen durante o periodo que estivera declarando o estado de alarma, en relación coa media de facturación efectuada no semestre natural anterior á declaración do estado de alarma:

75% un importe de axuda de 250 euros.

50% un importe de axuda de 200 euros.

25% un importe de axuda de 150 euros.

c) Aqueles autónomos que teñan na súa declaración da renda unha base liquidable xeral e de aforro que que supere o doble do Salario mínimo profesional e non supere o 2,5 do Salario Mínimo Interprofesional (entre 26.600 euros anuais e 33.250 euros anuais) e sufriran unha reduccion da súa facturación nos porcentaxes que se establecen durante o periodo que estivera declarando o estado de alarma, en relación coa media de facturación efectuada no semestre natural anterior á declaración do estado de alarma:

75% un importe de axuda de 200 euros.

50% un importe de axuda de 150 euros.

25% un importe de axuda de 100 euros.

Todo iso ata esgotarse o crédito destinado á convocatoria.

3. A baixada de facturación calcularase de xeito xeral comparando os datos de facturación anual de 2020 cos de 2019.

4. A baixada de facturación acreditarase con calquera das seguintes modalidades:

Estimación directa: mediante a declaración de IVE anual (modelo 390) dos anos 2019 e 2020 ou declaracións trimestrais de IVE (modelos 303), declaración trimestral do IRPF (modelo 130) do IV trimestre do ano 2019 co IV trimestre do ano 2020.

No caso de que as persoas ou entidades solicitantes tributen no réxime de estimación obxectiva ou módulos, a diminución de facturación establecida no artigo 18 deberase acreditar coas copias, referidas aos períodos de comparación, do libro de facturas emitidas e recibidas, ou libro diario de ingresos e gastos, ou libro rexistro de vendas e ingresos, ou o libro de compras e gastos, ou calquera outra forma admitida en dereito para acreditar a diminución na facturación, como poden ser, entre outros e tendo en conta a actividade económica, a presentación de descenso de consumo de enerxía eléctrica, copia do rexistro de caixa ou cobramentos e pagamentos por TPV, ou calquera outro medio, dos anos 2019 e 2020.

B) AXUDAS VARIABLES.-

As axudas prevista no punto A) veránse incrementadas nas contias que se sinalan, sempre que ese acrediten documentalmente os condicionantes establecidos:

 • Local.

100 euros se o local onde se atopa a actividade se atopa alugado e non está suxeito a renda antiga. Acreditarase coa presentación de contrato de arredamento vixente e xustificante de pago da derradeira mensualidade.

 • Fillos a cargo.-

1 fillo: 50 euros.

2 fillos: 75 euros.

3 fillos: 100 euros.

Acreditarase coa presentación do Libro de familia e no caso que proceda declaración xurada de que non percibien ingreso algun.

 • Traballadores a cargo.-

1 traballador: 100 euros.

2 ou máis traballadores: 150 euros.

Acreditarase coa presentación dos contratos de traballo dos traballadores.

 • Ingreso familiar.

Se se acredita que é o único ingreso na unidade familiar: 100 euros.

Acreditarase coa presentación da declaración da renda dos membros da unidade familiar. No caso que non tivesen obriga de presentar declaración deberán presentar unha declaración negativa da axencia tributaria.

5. A contia máxima sumadas as cantidades fixas e as variables non podera superar a cantidade de 800 euros.

C) REDUCCION DE AXUDAS.-

No caso de non atoparse empadronado, as cantidades obxecto de subvención (fixas e variables) reduciranse o 50%.

6.- Outros requisitos dos solicitantes.

a) Que, o domicilio fiscal e no seu caso, o local de desenvolvemento da actividade atópese no termo municipal de Ribadavia

b) Non atoparse incursas en ningunha das circunstancias recollidas no artigo 13.2 e 13.3 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións, e en particular, estar ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias coa Facenda estatal (AEAT), Autonómica e coa Tesourería Xeral da Seguridade Social ( TGSS). Este requisito debe cumprirse desde a data de presentación da solicitude ata a data do pago da subvención, no seu caso.

c) Non ter débeda algunha pendente co Concello de Ribadavia .

Este requisito debe cumprirse desde a data de presentación da solicitude ata a data do pago da subvención, no seu caso.

d) En relación cos puntos b) e c) e dada a natureza extraordinaria, tanto das actuacións subvencionables destas bases reguladoras, como da situación de estado de alarma e emerxencia sanitaria da cal derivan e que provocou que a meirande parte de persoas autónomas e empresas solicitaran aprazamento das súas obrigas tributarias, fronte á Seguridade Social ou á Administración da Comunidade Autónoma, ou mesmo non poidan afrontar transitoriamente a súa satisfacción puntual, de acordo co establecido no artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, exímese ás persoas beneficiarias desta subvención do requisito de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias co Concello de Ribadavia ou fronte á Seguridade Social ou fronte á Administración pública da Comunidade Autónoma e do Estado, no momento da concesión da axuda e do pagamento do anticipo concedido, sempre que se dean as seguintes circunstancias que deberán acreditarse mediante a declaración responsable:

1º. Que o conxunto das débedas tributarias co Concello de Ribadavia, coa Seguridade Social e coa Administración pública da Comunidade Autónoma e Estatal, da persoa beneficiaria, teñan un importe inferior a cantidade que lle corresponda, pola axuda solicitada.

2º. Que a persoa beneficiaria se obrigue a poñerse ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias co Concello de Ribadavia, fronte á Seguridade Social, coa Administración pública da Comunidade Autónoma e do Estado ou respecto das débedas pola procedencia de reintegro, no prazo de 15 días naturais contados a partir do día en que teña concedida a subvención, perdendo o dereito ao cobramento total ou parcial da subvención.

f) Estar empadroado no concello de Ribadavia. Este requisito non será obrigatorio se ben os non empadroados veran reducidas nun 50% as axudas concedidas.

g) Non poderan acceder a estas axudas os autonómos que teñan a súa actividade suxeita a contrato de traballo por ningunha empresa.

h) Aqueles autónomos que teñan na súa declaración da renda unha base liquidable xeral e de aforro que non supere 2,5 veces o Salario Mínimo Interprofesional (uns 33.250 euros anuais).

Para acreditar dita situación deberá presentar declaración da renda presentada ante a Axencia Estatal da Administración Tributaria correspondente o derradeiro exercicio.

7.- Compatibilidade con outras axudas e subvencións.

As axudas serán compatibles con calquera outra medida, axuda ou subvención adoptada por calquera outra administración pública ou ente público ou privado, de acordo cos criterios establecidos nas presentes bases.

En ningún caso o importe da subvención unido ao doutras posibles subvencións, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera administración ou ente público ou privado poderá superar a diminución de ingresos da actividade como consecuencia da crise provocada polo coronavirus.

8. Prazo e forma de presentación de solicitudes.

1.- O modelo de solicitude normalizado para a obtención das subvencións reguladas na presente convocatoria estará dispoñible na web municipal

2.- As solicitudes,, presentaranse por vía telemática a través da Sede electrónica do Concello de Ribadavia ou de forma presencial a través do rexistro de entrada do concello de Ribadavia, sito en Praza Maior 4.

En caso de imposibilidade de presentar a solicitude telemáticamente ou presencialmente , poderán dirixir á solicitude mediante Anexo I á seguinte dirección de correo electrónico in*********@ri*******.gal. Neste caso, asemade, deberán adxuntar autorización a funcionario público para que este poida presentar a solicitude no seu nome.

3.- O prazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a partir do día seguinte á publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Ourense (BOP).

4.- A presentación da solicitude de subvención fora do prazo establecido e a non utilización dos formularios normalizados de uso obrigatorio, serán causas de inadmisión.

9.- Documentación a aportar.

1.- A solicitude normalizada deberá estar asinada pola persoa interesada ou o seu representante legal e debe acompañarse obrigatoriamente da seguinte documentación:

 1. En caso de persoa física:

  1. DNI polas dúas caras ou NIE (número de identificación de extranxeiro) acompañado do pasaporte, se o indica.

  2. Certificado actualizado de Situación Censal que indique a actividade económica coa súa data de alta, o domicilio fiscal e en ou caso o do local de desenvolvemento da actividade.

  3. Resolución/certificación do alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou a Mutua profesional correspondente.

 • En aqueles casos nos que non se viron afectados polo peche de establecementos, e sufrisen unha redución da súa facturación acreditarase coa documentación establecida nas presentes bases.

 1. En caso de persoas xurídicas:

a)NIF da persoa xurídica.

b)Certificado actualizado de Situación Censal da persoa xurídica, que indique a actividade económica coa súa data de alta, o domicilio fiscal e no seu caso o local de desenvolvemento da actividade.

c)Contrato de constitución debidamente rexistrado.

d)Escritura de constitución e os estatutos da persoa xurídica actualizados, inscritos no correspondente Rexistro.

e)Acreditación dos poderes da persoa administradora e da que presenta a solicitude en caso de non ser a mesma persoa.

f)DNI polas dúas caras ou NIE acompañado polo pasaporte, se o indica da persoa administradora e da persoa que presenta a solicitude en caso de non ser a mesma.

g)Alta no réxime da Seguridade social correspondente da persoa administradora.

h) En aqueles casos nos que non se viron afectados polo peche de establecementos, e sufrisen unha reducción da súa facturación acreditarase coa documentación establecida nas presentes bases.

C. No caso que a persoa física, xurídica, comunidade de bens, sociedade civil ou outra entidade sen personalidade xurídica, que realice a solicitude de subvencións tivese concedido un aprazamento/fraccionamento de débedas coa Tesourería Xeral da Seguridade Social, coa Axencia Estatal de Administración Tributaria, Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) ou coa Tesourería Municipal, deberá presentar coa solicitude, a resolución de concesión do mesmo xunto ao último certificado de carecer de débedas posterior á concesión do aprazamento ou libro de compras e gastos.

2.- Declaración Responsable asinada pola persoa interesada ou representante legal da persoa ou entidade solicitante que conterá o pronunciamento expreso sobre as seguintes cuestións:

 • Que a actividade desenvolvida viuse afectada polo peche de establecementos disposto na normativa relacionada no punto 3 ou, non sendo leste o caso, que a actividade desenvolvida ten sufrido unha redución da facturación de acordo co establecido nas presentes bases.

 • Que a persoa solicitante reúne os requisitos para ser microempresa ou pequena empresa de conformidade co Anexo I do Regulamento (UE) nº 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014.

 • Que a persoa solicitante asume o compromiso de destinar a subvención á finalidade prevista.

 • Que a persoa solicitante non está incursa nas prohibicións para obter a condición de beneficiaria e para ser receptora do pago establecido na Lei 38/2003, do 17 de novembro, e en concreto apartados 2 e 3 do artigo 13 e o apartado 5 do artigo 34 da mesma.

 • Que a persoa solicitante comprométese ao cumprimento das obrigacións das persoas beneficiarias de subvencións, establecidas no artigo 14 da Lei 38/2003, do 17 de novembro.

3.- Autorizacións para a consulta interactiva por parte do órgano xestor dos requisitos de acharse ao corrente no cumprimento das obrigacións tributarias coa Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT), Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA), fronte á Seguridade Social (TGSS), coa Tesourería municipal, e á consulta do informe de vida laboral, asinado pola persoa interesada ou representante legal da persoa ou entidade solicitante.

En caso de non autorizar ou opoñerse á comprobación polo órgano xestor destes requisitos, deberá achegarse de maneira obrigatoria a documentación acreditativa.

4.- Documento bancario ou similar que acredite o número e a titularidade da conta en onde efectuar o ingreso da subvención. Aceptarase a presentación de calquera documento (recibo, copia da conta de aforro, etc.) que posibilite a identificación do número de conta e o seu titular.

5.- Deberá presentar declaración da renda presentada ante a Axencia Estatal da Administración Tributaria correspondente o derradeiro exercicio.

6.- Os documentos non sinalados anteriormente e que veñen reflexados nas presentes bases.

10. Procedemento e instrución do procedemento.

1. Unha vez recibidas as solicitudes, os servizos administrativos do Concello procederán ao seu estudo, tramitándose nos seguintes termos:

a) No caso de que a documentación presentada estíbese incompleta, o Concello publicará na súa paxina web e no taboleiro de edictos do Concello un requirimento de emenda de deficiencias, concedendo un prazo de dez días hábiles para a presentación da documentación ou emenda de erros que proceda.

No anuncio de requirimento de emenda de deficiencias identificaranse aos interesados polo número de rexistro de entrada que figure na súa solicitude.

O Concello remitiralles un correo electrónico aos solicitantes, á dirección de correo electrónico indicada na súa solicitude, cun aviso da publicación do anuncio na paxina web e no taboleiro de edictos do Concello .

b) Concluído o proceso de instrucción, o Alcalde ditará unha resolución co seguinte contido:

– As solicitudes non admitidas a trámite, por terse presentado fóra de prazo ou ser insuficiente a documentación presentada e non ter emendado en prazo as deficiencias documentais observadas.

-Solicitudes denegadas, por incumprimento dos requisitos establecidos na convocatoria.

– Solicitudes concedidas, con indicación da contía da subvención aplicable.

A resolución que se dite publicarase na paxina web do Concello de Ribadavia e no taboleiro de edictos do Concello servíndolles este anuncio de notificación aos interesados. O Concello remitiralles un correo electrónico aos solicitantes, á dirección de correo electrónico indicada na súa solicitude, cun aviso da publicación do anuncio na referida páxina web e no taboleiro de edictos do Concello .

No dito anuncio, a identidade dos solicitantes realizarase mediante o número de rexistro de entrada da súa solicitude.

2. O pagamento das subvencións concedidas realizarase de oficio, mediante unha transferencia á conta corrente indicada polos solicitantes, no prazo máximo de quince días naturais dende a data de publicación na paxina web e no taboleiro de edictos do Concello da resolución de concesión.

3.-O prazo máximo para resolver e notificar o acordo será de un mes suceptible de prórroga dependendo do número de solicitudes presentadas, a contar do seguinte á finalización do prazo de presentación das solicitudes. Poñerá fin á vía administrativa, podéndose interpoñer contra ela recurso potestativo de reposición no prazo dun mes, ante o mesmo órgano que ditase a resolución ou ben recorrer directamente ante a orde xurisdicional contenciosa-administrativo na forma e prazos previstos na lei reguladora da devandita xurisdición.

11. Obrigas das persoas e entidades beneficiarias

Son obrigacións das beneficiarias:

 1. Manter a actividade empresarial durante 6 meses, como mínimo, a partir do día seguinte da publicación da resolución de concesión da subvención.

 2. A obrigación do mantemento dos mesmos postos de traballo dende a concesión da presente subvencion, durante o prazo de seis meses.

 3. A obriga de permanecer de alta no padrón municipal de habitantes alomenos ata o 1 de xaneiro de 2022.

 4. Someterse ás actuacións de comprobación e control financeiro previstas pola vixente normativa en materia de subvencións.

 5. Proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos contemplados no artigo 37 da Lei Xeral de Subvencións, e en particular, por obter a subvención falseando as condicións requiridas para iso ou ocultando aquelas que o impedisen, ou mostrar resistencia, escusa, obstrución ou negativa ás actuacións de comprobación e control financeiro prevista no artigo 14 da Lei Xeral de Subvencións.

 6. Cumprir as restantes obrigas que detalla o artigo 14 da Lei Xeral de Subvencións.

 7. No caso de que a persoa ou empresa beneficiaria atópese comprendida nos supostos do artigo 3. b) da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de Transparencia, acceso á información pública e bo goberno, deberá adaptarse ás obrigacións de publicidade activa que lle resulten aplicables.

12. Xustificación das axudas

1.- O control das obrigas esixidas no punto 10 da convocatoria efectuarase mediante a comprobación de oficio polo concello de Ribadavia.

2.- A persoa beneficiaria deberá presentar antes do 31 de decembro de 2021 a seguinte documentación:

 • Certificado actualizado de Situación Censual que indique a actividade económica coa súa data de alta, o domicilio fiscal e o local de desenvolvemento da actividade.

 • Resolución/ certificación do alta no Réxime correspondente da Seguridade Social ou Mutua profesional correspondente da persoa física ou da persoa administradora actualizado á data de presentación da xustificación.

 • Xustificación de ter destinado o importe total da axuda a gastos inherentes a actividade, funcionamento e mantemento da empresa ou actividade, como alquiler ou gastos hipotecarios, dixitalización do negocio, nóminas, marketing e publicidade, mantemento e reformas do local, suministros ou materias primas ou finalidades equiparables. A xustificación realizarase por medio de facturas e xustificante de pago dos gastos realizados.

3.- A xustificación das subvencións requirirá a aprobación da devandita xustificación polo órgano concedente.

13. Pago da subvención

1.- O pago destas subvencións realizarase nun pago único pola totalidade do importe concedido, mediante transferencia bancaria, a partir da data da resolución de concesión, sen que sexa necesaria a constitución de garantías.

2.- En caso de incumprimento das obrigas, no seu caso, detalladas nesta convocatoria, o concello iniciará de oficio expediente administrativo que, previa audiencia á persoa interesada, propoñerá ao órgano que concedeu a subvención a iniciación de procedemento de reintegro dos fondos non xustificados, xunto coa liquidación dos intereses de demora correspondentes.

14. Reintegro das subvencións

1.- O reintegro do importe percibido, cando proceda , rexerase polo disposto no título II da LGS e polo título III do RLGS.

2.- Xunto ás causas de invalidez da resolución de concesión, recollidas no artigo 36 da LGS, darán lugar á obrigación de reintegrar, total ou parcialmente, as cantidades percibidas, así como a esixencia do interese de demora correspondente desde a data do pago da subvención ata que se acorde a procedencia do reintegro, os supostos previstos con carácter xeral no artigo 37 da Lei Xeral de Subvencións. Se a persoa beneficiaria incumpre a obrigación de manter a actividade empresarial durante os 6 meses establecidos no punto 10 de convocatoria procederá o reintegro do importe da subvención por este concepto, é dicir 300 .

Se a persoa beneficiaria incumpre a obrigación do mantemento durante 6 meses de do 100% do persoal establecidos no punto 10 da convocatoria, procederá o reintegro do importe da subvención recibida por este concepto.

3.- Sen prexuízo de iniciar o procedemento de reintegro, en caso de incumprimento das obrigacións establecidas con motivo da concesión da subvención, a persoa ou empresa beneficiaria poderán comunicar ao órgano concedente por rexistro de entrada este feito e efectuar a devolución voluntaria da cantidade percibida.

15. – Normativa supletoria

En todo o non disposto nestas bases seralles de aplicación á convocatoria e ás subvencións que se conceden ao seu abeiro, o disposto na Lei 38/2003, xeral de subvencións e a Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, os seus regulamentos de desenvolvemento no que sexa de aplicación á Administración local, así como a lexislación aplicable en materia de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo.

16º.- Réxime de protección dos datos achegados coa solicitude

1.- O tratamento polo Concello de Ribadavia dos datos persoais achegados polos solicitantes baséase no disposto nos apartados c) e e) do artigo 6 do Regulamento UE 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos datos persoais e á libre circulación destes datos, así como no artigo 6.2 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección dos datos de carácter persoal, ao ser a achega dos datos e información esixida nas actuais bases necesaria para o cumprimento do disposto na lexislación xeral de subvencións, así como para a comprobación de que se cumprimento dos requisitos e valoración das solicitudes consonte ao indicado nas propias bases.

En consecuencia, a negativa a facilitarlle estes datos o Concello de Ribadavia determinará a exclusión da persoa interesada do procedemento.

2.- En cumprimento do establecido no artigo 13 do Regulamento UE 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos datos persoais e á libre circulación destes datos, infórmaselles aos interesados do seguinte:

a) A responsabilidade do tratamento dos datos é o Concello de Ribadavia, cuxo representante legal é a sua Alcaldesa, dona Noelia Rodríguez Travieso, con domicilio, para os efectos de notificacións, na Praza Maior nº 4, 32400, Ribadavia (Ourense), , teléfono de contacto 988 477100 e correo electrónico: in*********@ri*******.gal

b) O delegado de protección de datos é a empresa Legalforma, con domicilio, para os efectos de notificacións, na rúa Rúa do Paseo, 23 – 1º Oficina 8 – 32003 Ourense, teléfono de contacto 988 297 077 e correo electrónico: se********@ri*******.gal

c) Os datos subministrados coa solicitude destínanse unicamente a garantir o cumprimento do establecido na lexislación xeral de subvencións, a comprobar que a persoa solicitante reúne os requisitos establecidos para poder ser beneficiaria.

En cumprimento do establecido nos artigos 20 da Lei 38/2003 xeral de subvencións e 8.1.c) da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia e bo goberno, a información relativa ás subvencións concedidas será obxecto de publicación segundo se prevé na normativa de aplicación na Base de Datos Nacional de Subvencións e no portal de transparencia da Deputación Provincial de Ourense.

Non obstante o anterior, e de conformidade co establecido no artigo 20.8.b) da Lei xeral de subvencións, non serán obxecto de publicación os datos persoais dos beneficiarios, que unicamente se lles cederán a terceiros nos supostos previstos no

apartado e) desta base, se é necesario para a satisfacción do interese lexítimo seguido polo responsable do tratamento o polo terceiro ao que se comuniquen os datos, sempre que non prevaleza o dereito do interesado de acordo coa normativa de protección de datos.

Para estes efectos, na publicación cada subvención concedida identificarase exclusivamente polo número de rexistro de entrada da solicitude correspondente. As publicacións referidas manteranse durante un prazo mínimo de catro anos dende a realización da publicación, podendo, a partir dese prazo, ser suprimida de xeito motivado a publicación de oficio polo Concello de Ribadavia ou ben a solicitude das persoas interesadas, dirixida ao responsable do tratamento.

d) A base xurídica do tratamento dos datos achegados coa solicitude é a necesidade deses datos para o cumprimento das obrigas legais que impón a lexislación xeral de subvencións, en tanto que administración pública concedinte (artigo 6.1.c) do Regulamento UE 2016/679) e, no caso dos datos para acreditación do cumprimento dos requisitos específicos da convocatoria e valoración de solicitudes, a necesidade deses datos para dar satisfacción á finalidade de interese público perseguida coa presente convocatoria (artigo 6.1.e) do Regulamento UE 2016/679).

e) Os datos subministrados o Concello de Ribadavia serán tratados polo persoal autorizado para a tramitación da solicitude, suxeitos a deber de reserva.

Sen prexuízo do anterior, os datos subministrados polo solicitante poderán ser cedidos a terceiras persoas nos seguintes casos:

– A membros da corporación que o soliciten, aos xulgados e tribunais, para os efectos da resolución dos recursos xudiciais que poidan interpoñerse contra a decisión de adxudicación, así como ao Ministerio Fiscal, Valedor do Pobo, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas e Consello de Contas, na medida en que sexa necesario para o exercicio das funcións destas autoridades públicas.

– Ás persoas que o soliciten ao abeiro do disposto na Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia e bo goberno, previo expediente contraditorio con audiencia do/a interesada/o titular dos datos e nos termos previstos na dita lei.

f) En ningún caso se transferirán os seus datos persoais a un terceiro país nin a unha organización internacional.

g) Os datos subministrados conservaranse nos arquivos do Concello de Ribadavia de forma indefinida, para os únicos efectos da súa conservación conforme ao disposto na lexislación sobre arquivos do sector público e na lexislación sobre patrimonio documental cultural.

h) As persoas interesadas poderán solicitar en todo momento o Alcalde do Concello o acceso aos seus datos, así como a súa rectificación, de ser o caso. Poderá solicitarse a limitación do tratamento dos ditos datos, referida á súa publicación, unha vez transcorrido o prazo de catro anos previsto nestas bases. Poderá formularse igualmente a oposición ao tratamento dos datos, motivada pola situación particular do interesado, nos termos previstos no artigo 21 do Regulamento UE 2016/679.

Os dereitos sinalados neste apartado poderán exercerse mediante un escrito dirixido o Alcalde do Concello. De conformidade co disposto no artigo 20.3 do

Regulamento UE 2016/679, non será de aplicación o dereito á portabilidade dos datos subministrados o Concello de Ribadavia.

i) En todo caso, as/os interesadas/os poderán formular as reclamacións que consideren oportunas en relación co tratamento dos seus datos persoais ante a Axencia Española de Protección de Datos.

k) En ningún caso se procederá á adopción de decisións automatizadas nin á elaboración de perfís persoais cos datos subministrados, que non serán obxecto de tratamentos diferentes aos expresamente previstos nesta cláusula.

Contra este acordo pódese interpor, potestativamente, un recurso de reposición ante a Xunta de Goberno do Concello de Ribadavia, no prazo de 1 mes, como trámite previo ao contencioso-administrativo, ou ben directamente un recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado Provincial do ContenciosoAdministrativo, no prazo de 2 meses, sen que se poidan compaxinar ambos recursos. Os prazos indicados computaranse a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP.

Non obstante o anterior, e de conformidade co establecido nas Disposicións adicionais 2ª, 3ª e 4ª do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declarou o estado de alarma para a xestión da crise sanitaria causada polo COVID –

19, o cómputo dos prazos indicados non se iniciará durante a vixencia do estado de alarma ou normativa complementaria. Os prazos indicados, por tanto, deberán computarse dende o día seguinte ao do remate do estado de alarma ou normativa complementaria..

En todo caso, poderá interpoñer calquera outro recurso ou acción administrativa ou xudicial que estime procedente.

Ribadavia, 17 de marzo de 2021.

A Alcaldesa,

Asdo.: Noelia Rodríguez Travieso.

Bases e anexos a cubrir:

BASES SUBVENCIÓN AUTONOMOS, HOSTELEIROS E VITICULTORES

Compartir

Check Also

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS POR SUBASTA Á ALZA PARA A VENDA FORZOSA DUN INMOBLE POR INCUMPRIMENTO DE OBRIGACIÓNS

Publícase o prego de cláusulas administrativas PREGO Compartir