LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PARA PROBAS DE SELECCIÓN CONVOCADAS PARA A COBERTURA DE PRAZAS DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DE UN OPERARIO DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS.

RESOLUCION DA ALCALDIA DE DATA 26 DE MAIO DO 2021.-

 

Consulta aquí: LISTA DEFINITVA OPERARIO INSTALACIONS DEPORTIVAS E DATA DE ENTREVISTA

Dona Noelia Rodríguez Travieso Alcaldesa do Concello de Ribadavia en uso das facutades
atribuídas polo artigo 21.1 da Lei 7/85 de bases de Réximen Local, en relación coas bases publicadas en
data de 31 de marzo de 2021 nun dos diarios de mais difusión da provincia e na paxina web do concello,
para baremación de méritos e realización de entrevista curricular, en relación coa selección de persoal
laboral temporal de Operario de Instalacións deportivas, finalizado o período establecido para a
presentación de instancias.

RESOLVE
Primeiro.- LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS.-
Aprobar as listas defintivas de aspirantes admitidos e excluídos ás probas de selección convocadas para a
cobertura de prazas de persoal laboral temporal de un operario de instalacions deportivos, segundo se
relacionan a continuación, sinalándose os motivos que en cada caso xustifican a exclusión dos aspirantes.

PRAZA: Operario de Instalacions deportivas.

ADMITIDOS:
ARMADA GONZALEZ PABLO
DACOSTA ARGIBAY MARIA JOSE
DEAÑO VAZQUEZ BRIAN
GONZALEZ SUAREZ JOSE MANUEL
GONZALEZ VAZQUEZ DANIEL SALVADOR
GOMEZ PEREZ NATALIA
JIMENEZ SILVA ROMÁN
PILCO MORAN JHONPHIR LEONARDO
SOTELO ROJO OSCAR
TORRES MONSALVE DAYVER JOSE

EXCLUIDOS:
Por non acreditar o establecido no apartado g) da base 4 (Permiso de conducir) das Bases da
convocatoria.

RODRIGUEZ GOMEZ LUIS MANUEL

Segundo.- Proceder ao nomeamento do tribunal para concurso (valoración de méritos e
realización de entrevista curricular) en relación coa selección de persoal laboral
Cod. Validación: C2GMQQMCM6T7SAE4RPJCTXNSE | Corrección: https://ribadavia.sedelectronica.gal/

Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 1 a 3

DECRETO
Número: 2021-0599 Data: 26/05/2021
Francisco Gaspar Fernández Castro (1 para 2)
Secretario
Data de Sinatura: 26/05/2021
HASH: f44ad445c63ef60f76b8afa72451f874
Noelia Rodríguez Travieso (2 para 2)
Alcaldesa do Concello
Data de Sinatura: 26/05/2021
HASH: c7b4b0336abe7ce1b22aa4eae0a40bbe
temporal, Operario de instalacions deportivas , que estará composto por:
PRESIDENTE: Don Vicente Soto Rodríguez, ou persoa que legalmente o sustitua.
SECRETARIO: Francisco Fernández Castro, ou persoa que legalmente o sustitua.
VOCAIS: Don Julio Puentes Agregan , ou persoa que legalmente o sustitúa.
Don José Manuel Pérez Otero, ou persoa que legalmente o sustitúa.
Dona Mercedes M. Garcia Garcia ou persoa que legalmente a sustitúa.
VOCAIS SUPLENTES:
Dona Julia Mosquera Vázquez,funcionario do concello.
Dona Ines Vázquez Veiga, persoal laboral do Concello.
Don Luis Pérez Diaz, funcionario do Concello.
Tercero.- Informar que a entrevista persoal previstas nas bases realizaranse na Casa Consistorial o dia 28 de maio de 2021 a partir das 10.30 horas de acordo coa citación que se transcribe de seguido:
10.30 horas.-
ARMADA GONZALEZ PABLO
DACOSTA ARGIBAY MARIA JOSE
DEAÑO VAZQUEZ BRIAN
GONZALEZ SUAREZ JOSE MANUEL
GONZALEZ VAZQUEZ DANIEL SALVADOR
11.15 horas.-
GOMEZ PEREZ NATALIA
JIMENEZ SILVA ROMÁN
PILCO MORAN JHONPHIR LEONARDO
SOTELO ROJO OSCAR
TORRES MONSALVE DAYVER JOSE
Cuarto.- Que se publique o presente acordo na páxina web do Concello (www.ribadavia.es) e no taboleiro de edictos do Concello.
E sendo as doce da mañá, a Sra. Alcaldesa, deu por rematada a presente RESOLUCION, do que, como Secretario, certifico.
Cod. Validación: C2GMQQMCM6T7SAE4RPJCTXNSE | Corrección: https://ribadavia.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 2 a 3
DECRETO
Número: 2021-0599 Data: 26/05/2021
A ALCALDESA O SECRETARIO
DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE
Cod. Validación: C2GMQQMCM6T7SAE4RPJCTXNSE | Corrección: https://ribadavia.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 3 a 3
DECRETO
Número: 2021-0599 Data: 26/05/

Compartir

Check Also

BASES E CONVOCATORIA DE UNHA PRAZA DE AUXILIAR – ADMINISTRATIVO DE INTERVENCIÓN DO CONCELLO DE RIBADAVIA

Publícanse as bases e a convocatoria da selección mediante o sistema de concurso-oposición, dun/dunha funcionario/a …