Lista de admitidos e data do exame de selección GES

DECRETO DE ALCALDÍA

 

Vistas as Bases de selección para a contratación laboral temporal , a xornada completa, a través da modalidade contractual de servizo determinado, dun peón para o Grupo   Municipal de Emerxencias Supramunicipal ( GES) da zona do Ribeiro, con sede en Ribadavia.

 

Vistas as solicitudes presentadas , acordo:

 

-Declarar a seguinte lista de admitidos:

 

 

ALVAREZ GONZÁLEZ, BRUNO

ARIAS FERRER, GABINO

ARIAS PENAS, DANIEL

CAMPOS GALLEGO,LUCAS

COMESAÑA MARTÍNEZ, BRAIS

CHARLÍN PADÍN, LUIS EDUARDO

FERNÁNDEZ LINARES, CÉSAR

FERRO LEA, DAVID

GARCÍA BARRACHINA, JOSÉ MANUEL

GONZÁLEZ BARBOSA,   ROBERTO

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ADRIÁN

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, BORJA

GONZÁLEZ GUNTÍN, SONIA

LAMAS CARRERO, MARCO ANTONIO

LÓPEZ LÓPEZ , ANÍBAL

LORENZO NOVOA, JESÚS

LLOVES PRIETO, CARLOS

MARTÍNEZ VILA,OSCAR

MIGUEZ RODRÍGUEZ, ISAAC

MOLEDO FILGUEIRA, ALEJANDRO

PARDO FREIRE, MANUEL

PEDREIRA GUERRERO, UNAI

REAL DOMÍNGUEZ, MARCOS

RIVERO VILA, PABLO

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, LUIS

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, YAGO

ROMASANTA FORMOSO, PABLO

ROSALES CARRAZO, ADRIÁN

SANZ USECHI, DAVID

SOBRADO GARCÍA, DANIEL

SOTELO FERNÁNDEZ , VICTOR MANUEL

SOTO ESCUDERO, DANIEL

TAVARES DANTAS, BENITO

TOUZA GARCÍA, CÉSAR

VÁZQUEZ ROMERO, FRANCISCO JAVIER

VILA PULIDO, ROI

 

 

O tribunal terá a seguinte composición :

 

Presidente Don Vicente Soto Rodríguez, interventor do concello de Ribadavia.

 

Vogal Don José Nicanor Muñoz Palacios, sarxento de bombeiros do concello de Ourense.

 

Vogal Don Amancio Rodríguez Sánchez , cabo de bombeiros do concello de Ourense.

 

Vogal, Don Julio Puentes Agregan, Grupo Municipal de Emerxencias de Rivadavia.

 

Secretario, Francisco Fernández Castro, secretario do concello de Ribadavia.

 

A data da primeira proba do proceso selectivo ( cuestionario escrito tipo test de 50 preguntas) será o día as nove e trinta horas da maña do día 23 de xaneiro de 2020 na aula do Centro Comarcal , Avenida de Redondela 3, Ribadavia , a beira da sede de Correos.

 

Así decreta e asina o Sr   Alcalde-Presidente na data que consta na sinatura electrónica do presente documento do que como secretario extendo a presente acta.

 

ALCALDE                                             SECRETARIO

Compartir

Check Also

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS POR SUBASTA Á ALZA PARA A VENDA FORZOSA DUN INMOBLE POR INCUMPRIMENTO DE OBRIGACIÓNS

Publícase o prego de cláusulas administrativas PREGO Compartir