Examen admitidos POLICIA LOCAL_Selección

DECRETO DE ALCALDÍA

Vistas as bases para a cobertura de cinco prazas de policia local, tres por oposición libre e dous por mobilidade, aprobadas por acordo da Xunta de Goberno Local do concello de Ribadavia de data 1 de abril de 2019, publicadas no BOP de 22 de abril de 2019, número 91 e anuncios publicados no Diario Oficial de Galicia número 80 de 26 de abril de 2019 e no Boletín Oficial do Estado númeo 133 de 4 de xuño de 2019.

De conformidade coas bases da convocatoria e en exercicio das funcións legalmente atribuídas,

 

Considerando que no Boletín Oficial da Provincia nº 291 de 20 de decembro de 2019, na páxina web do concello e no taboleiro de anuncios do concello, se publicou a lista provisoria de aspirantes admitidos e excluidos da proba escrita do proceso de selección convocada para a cobertura de cinco prazas de policia local do concello de Ribadavia, tres por oposición libre e dous por mobilidade.

 

Considerando que no prazo establecido subsanaron a causa de exclusión aportando o certificado médico requerido:

 

ALVAREZ CARBALLEIRA, ALEJANDRA

CASTRO ALVAREZ, ARTURO

CASTRO DE LEÓN, LUIS

CRUZ FERNÁNDEZ, DIEGO

ESCARIZ TORRES, PAULO

RODRÍGUEZ MUÑIZ, RAQUEL

ROMERO PÉREZ, RUBÉN

SERRANO GONZÁLEZ, DIEGO

TABOADA SIMÓN, JAVIER

Se declaran admitidos.

 

Excluir a dona Sandra Arias Díaz e a don Alejandro José Pena López Boado,por ter aportado o certificado médico, causa da súa exclusión, fóra de plazo.

 

Aprobar a relación definitiva de aspirantes admitidos :

 

Aspirantes Admitidos na quenda de mobilidade horizontal:

 

BUGALLO GARRIDO , SERGIO

FERNÁNDEZ PEREIRO, PABLO

LEITOS GONZÁLEZ, JOSÉ ENRIQUE

MARTÍNEZ FERREIRA, SERGIO

MONTES FERREIRO, RUBÉN

 

Aspirantes admitidos na quenda de turno libre:

Figura entre paréntesis os aspirantes que farán a proba escrita en idioma castelán ao ter feito a solicitude en tempo e forma:

 

ABALDE AMOEDO RUBEN ( exame en castelán)

ABREU GARCIA JULIO

ADARRAGA MARTINEZ FERNANDO.( exame en castelán).

ALEN BERNADEZ ALEJANDRO.

ALONSO COCHON MARIA JOSE.

ALVAREZ CALOTO PABLO.

ALVAREZ CARBALLERIA, ALEJANDRA ( exame en castelán)

ALVAREZ RUZO GONZALO.

ALVARIÑO PORTO ERO,( exame en castelán)

ALVITE DEL RIO ALEJO.( exame en castelán)

ANDRADE RODRÍGUEZ IVAN.

ANTELO VAZQUEZ JAVIER.( exame en castelán)

ARUFE BOTANA SANTIAGO MANUEL,( exame en castelán)

BARREIRO BERNARDEZ ANTONIO( exame en castelán)

BARREIRO RODRÍGUEZ DAVID( exame en castelán).

BEJARANO RODRÍGUEZ DIANA( exame en castelán)

BELLO PLATAS BERTA ( exame en castelán)

BERMO SAMPEDRO ANTONIO( exame en castelán)

BLANCO FERNÁNDEZ DAVID( exame en castelán)

BLANCO TOURON BRUNO ( exame en castelán)

CAIÑA SOBRADO ADRIAN.

CALVO MUÑIZ IVAN.

CAMPOS MARTINEZ PEDRO.

CAÑAS GOMEZ IVAN.

CARBALLEIRA VALIÑAS ANXO( exame en castelán)

CASTIÑEIRA DASILVA ISAAC.

CASTRO ALVAREZ, ARTURO.

CASTRO DE LEÓN, LUIS.

CENDON DOMÍNGUEZ MARCOS.

COSTAS TILVE FAUSTINO JOSE.

CRESPO LOPEZ XOEL JAVIER( exame en castelán)

CRUZ FERNÁNDEZ, DIEGO.

CUQUEJO RODRÍGUEZ RUBEN.

CURBELO GOMEZ MARILENA ELSA,( exame en castelán)

DAVILA GRANADA PAULA,.

DE LA CAMPA CARRERA DIANA.

DELGADO DA SILVA ROSA AMELIA.

DELGADO ROJO AINOA MARIA ( exame en castelán)

DÍAZ ARIAS, JOSÉ MANUEL

DIAZ SOBRAL DIEGO( exame en castelán)

DOMÍNGUEZ BERMÚDEZ ANA( exame en castelán)

DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ ROCIO( exame en castelán)

DOMÍNGUEZ IGLESIAS, DAVID ( exame en castelán)

DOMÍNGUEZ MAYA SERGIO( examen en castelán)

ESCARIZ TORRES, PAULO

ESCOLANTE PEREZ ROCIO ( exame en castelán)

ESCUDERO HERNÁNDEZ MANUEL ANTONIO.

ESTÉVEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL.

FERNÁNDEZ BOUZA SARA.

FERNÁNDEZ FILGUEIRA JESÚS( exame en castelán)

FERNÁNDEZ FONTENLA LEONARDO( exame en castelán)

FERNÁNDEZ LOPEZ RUBEN.

FIGAREDO FERNÁNDEZ NOELIA.

GARCIA CASTRO EFRÉN (exame en castelán)

FRESCO IGLESIAS VICTOR MANUEL( exame en castelán)

GIL PEREZ JOSE.

GOMEZ DOMÍNGUEZ RUBEN.

GOMEZ GOMEZ JOSE MANUEL.

GOMEZ RIVERA JOSE MANUEL ( exame en castelán)

GONZALEZ ALVAREZ JOSE MANUEL, ( exame en castelán)

GONZALEZ CERQUEIRAS RUBEN;( exame en castelán)

GONZALEZ DOVAL DANIEL.

GONZALEZ FERNÁNDEZ GABRIEL

GONZALEZ GOMEZ PABLO.

GONZALEZ GONZALEZ, DAVID

GONZALEZ RODRÍGUEZ CAMILO.

GOYANES CASTRO BELEN BERTA( exame en castelán)

GREGORES CARRERA DOMINGO ( exame en castelán)

GUZMÁN PEREZ MIGUEL,.

HERMIDA GONZALEZ BENIGNO.

IGLESIAS CALVETE JUDITH( exame en castelán).

IGLESIAS GONZALEZ ANTONIO.

IGLESIAS LISTA CARLOS.( exame en castelán)

LAGARES ROCHA JUAN CARLOS ( exame en castelán)

LAMAPEREIRA ALVAREZ ALEXANDRA.

LAMAS GARCIA YAGO.

LEIRO CAMBESES YAIZA.

LOPEZ ARAÚJO,DAVID ( exame en castelán)

LOPEZ MIRANDA IVAN ( exame en castelán)

LOPEZ SANTIAGO CESAR.

LOUREIRO BORRAZAS LIDIA( exame en castelán)

LUSQUIÑOS GONZALEZ ANA MARIA( exame en castelán)

MARTINEZ DEL RIO ALEXANDRE ( exame en castelán)

MARTINEZ GIRALDEZ RAUL MANUEL( exame en castelán)

MATO GIL   LUIS ANTONIO. ( exame en castelán)

MENDEZ CASTRO DIEGO. ( exame en castelán)

MILLOS CASTRO ALVARO

MOURO SEAGE, RUBÉN ( exame en castelán).

NOGUEIRA ALONSO MARTA.

ORBAN FERNÁNDEZ MELISA.

ORTIGUEIRA OUTON IVAN.

OUTEDA GRAÑA ANDREA.

OUTON TOME MARTÍN.( exame en castelán)

PADIN CARBALLO JAVIER. ( exame en castelán)

PAVON CAMPOS FELIPE.

PAZOS SIEIRO JUAN ANTONIO.

PENABADE COCIÑA JOEL.

PEQUEÑO SOTELO FRANCISCO FERNANDO.

PEREZ ALVAREZ FELIPE ( exame en castelán)

PEREZ VAZQUEZ ALBA.

PIÑEIRO BARROS ESTEBAN.( exame en castelán)

PORTERO REY ROI.

PREGO BETANZOS OSCAR

PUGA ELIZONDO ALEJANDRO. ( exame en castelán)

PUGA TORRES ESTEFANÍA

QUIROGA GARCIA JUAN JOSE( exame en castelán)

RAMOS BARBOSA BEATRIZ,( exame en castelán)

RIO LAMAS JAVIER. ( exame en castelán)

RIVAS PARADA JAVIER( exame en castelán)

RODRÍGUEZ ANTA JUAN IGNACIO( exame en castelán)

RODRÍGUEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO( exame en castelán)

RODRÍGUEZ MUÑIZ, RAQUEL

RODRÍGUEZ NÚÑEZ JORGE.

RODRÍGUEZ PEDRIDO DIEGO( exame en castelán)

ROEL OTERO VERÓNICA ( exame en castelán)

ROMERO PÉREZ, RUBÉN

RUBIROSA RODRÍGUEZ ROBERTO,( exame en castelán)

RUIDO TABOADA CESAR AUGUSTO.

SÁNCHEZ VAZQUEZ BORJA,( exame en castelán)

SANMARTIN OTERO ANDRES( exame en castelán)

SANMIGUEL CARRASCO MOISÉS.

SEOANE LIBERATA REBECA ( exame en castelán)

SERRANO GONZÁLEZ, DIEGO.

SILVA CORRAL HUGO.

SOTELO FERNÁNDEZ DANIEL ( exame en castelán)

SOTO ESCUDERO DANIEL.( exame en castelán)

SOTO IGLESIAS IRIA.

TABOADA SIMÓN, JAVIER ( exame en castelán)

TRILLO ESTRADA SARA ( exame en castelán)

VALCARCEL GALLEGO, BIEITO (exame en castelán)

VAZQUEZ LOPEZ ALVARO ( exame en castelán)

VAZQUEZ PORTO OMAR ANTONIO.

VAZQUEZ PRADO MARTÍN

VIDAL PATIÑO PABLO( exame en castelán)

VIEITES RODRÍGUEZ JOSE LUIS.

VIEITEZ BAUTISTA VANESSA

VILA VAZQUEZ CHRISTIAN.

VILELA GALLEGO ALEX.( exame en   castelán)

VILLAR DURAN RUBEN,

VITUREIRA FERNÁNDEZ DARIO GONZALO.

Relación de aspirantes definitivamente excluidos e causa da exclusión: Non ter aportado o certificado médico nas condicións fixadas nas bases da convocatoria.

 

ARIAS DÍAZ, SANDRA

BELLO ABUÍN, FRANCISCO JAVIER

BERMÚDEZ FERNÁNDEZ NONITO

FACHADO BLANCO CARLOS

GONZÁLEZ CALVO, DARÍO

GONZÁLEZ FRAGA, PAULA MARÍA

INSÚA ARIAS, EDGAR

LEIVA FONTENLA, RAQUEL

LÓPEZ CAMESELLE, DAVID

MARTÍNEZ PEREIRA, LUIS

 

NAVARRINA KING, FERMÍN ALEJANDRO

NOVO RODRÍGUEZ, ALEJANDRO

OTERO SEOANE, VERÓNICA

PAZOS GONZÁLEZ, RODRIGO

PENA LÓPEZ-BOADO, ALEJANDRO

PÉREZ RIBAO, IGNACIO

PIÑEIRO GONZÁLEZ, JAVIER

REBOLO LÓPEZ, ALEJANDRO

RIAL VÁZQUEZ, JOSÉ RAMÓN

ROMERO PÉREZ, RUBÉN

SÁNCHEZ BALADO, DAVID

SILVA CALVO, ROSA

VÁZQUEZ ARIAS,MICAEL

VILAR FILGUEIRA, MIGUEL ANGEL

YEBRA BARREIRO, YAGO

 

 

Na súa sesión de constitución de 20 de febreiro de 2020 o tribunal examinador,por unanimidade, acordou:

O tribunal examinador ,por unanimidade, ademais do establecido nas bases reguladoras do proceso selectivo, acorda establecer as seguintes NORMAS para a realización do primeiro exame escrito:

Os aspirantes deberán acudir á convocatoria previstos de DNI, o chamamento realizarase por orde alfabética, e serán colocados por orde de chamamento Durante o exame o DNI permanecerá na mesa visible. O día do exame os aspirantes non poderán acceder ao recinto con dispositivos electrónicos de comunicación ou almacenamento de datos, tales como: teléfonos móbiles, smartwatches, reloxos dixitais de ningún tipo, libros electrónicos, PDA, computadores persoais , ou outros dispositivos electrónicos que sexan programables, con capacidade para o almacenamento voz e/ou de datos ou transmisión dos mesmos.

Tampouco se poderá acceder con audifonos ou tapóns de oido, para comprobar tal feito todos os aspirantes deberán levar o pelo curto ou recollido de forma que as orellas queden visibles, quedando totalmente prohibido o uso de calquera gorra, gorro, sombreiro ou pano.

Deberán manter os pavillóns auditivos despexados para a verificación de que non se usan dispositivos auditivos non permitidos. Non se permitirá a inxesta de comida ou bebida durante o exame, por tanto non se poderá introducir ningún recipiente para ese efecto.

Durante o exame quedará totalmente prohibido o uso dos obxectos apuntados, se se detecta que o aspirante ten calquera dos citados dispositivos (encendido ou apagado) unha vez iniciado o exame, será baixo a súa responsabilidade, e corresponderalle unha cualificación de 0 no devandito exame e será motivo de expulsión da proba, coas consecuencias que conleve no proceso selectivo.

Recoméndase aos aspirantes o uso de lentes de contacto para facer a proba, aqueles que porten lentes deberán entregalas a requirimento do Tribunal para o seu exame. Quedando totalmente prohibido o uso de lentes de sol.

Infórmaselles que o tribunal en ningún momento custodiará nin se fará responsable de ningún obxecto persoal dos aspirantes.

Aqueles aspirantes que teñan un problema de incontinencia deberá comunicalo por escrito con anterioridade á proba, achegando documento dun facultativo médico que o xustifique, para que o Tribunal teña coñecemento e poida valorar e determinar a forma de acompañamento se fose necesario que o aspirante abandone o posto asignado durante o exame.

Estas persoas serán colocadas nos postos máis proximos ás portas, para evitar molestar ao resto de opositores se fose necesario abandonar a estancia.

Salvo estes casos quedará totalmente prohibido levantarse durante o exame para acudir ao aseo ou outro lugar.

Obviamente durante o exame os opositores deberán permanecer en silencio

No caso de que un alumno sexa sorprendido copiando no exame, a persoa deberá abandonar a proba de inmediato.

O responsable dará traslado dos feitos á presidencia do tribunal e ao secretario para constancia en acta.

O exame realizado será cualificado con cero puntos, coas consecuencias que este feito teña no proceso selectivo . No caso de expulsión dun opositor do exame por este motivo ou outro, non se devolverán as taxas abonadas.

Para a realización do exame utilizarase unicamente bolígrafo azul ou negro, aquelas respostas noutra cor ou en lapis, daranse por non contestadas. As respostas tacharanse cunha X . En caso de equivocación á hora de marcar a resposta, a incorrecta rodearase cun circulo e volverase a marcar a correcta cunha X.

 

En caso de ser necesario formular algunha pregunta por parte dalgún opositor, este levantará a man e cando un membro do tribunal déalle a palabra formulará a pregunta en voz alta, e será contestada da mesma forma.

O alumnado deberá entregar os exames sen ningún tipo de identificación, salvo as etiquetas entregadas para ese efecto, para así conservar o anonimato. A trasgresión desta norma mediante firma ou calquera outro signo que rompa o anonimato poderá ser motivo de anulación do exame. Ao finalizar o exame os opositores poderán abandonar a estancia seguindo os seguintes pasos: levantará a man para indicar que terminou, un membro do tribunal achegarase a recoller o exame e autorizará ao opositor para saír ou o acompañará a recoller o xustificante de asistencia se fose o caso.

O primeiro exame escrito celebrarase o día 26 de   marzo de 2020 ás 16:15 horas no Institudo de Educación Secundaria O Ribeiro, rúa Carballiño 19, Ribadavia; quedando os aspirantes convocados pola presente.

 

Asi decreta e asina o Sr Alcalde Presidente na data que consta na sinatura electrónica do presente documento.

 

 

ALCALDE                                                 SECRETARIO

 

Compartir

Check Also

ACTA ARQUITECTO/A

Publícase a acta do tribunal de selección de dúas prazas de arquitecto/a, dentro do procedemento …