DESIGNACIÓN DOS MEMBROS DO TRIBUNAL PARA AS PROBAS DE PROVISIÓN EN PROPIEDADE DE DÚAS PRAZAS DE ORIENTADOR LABORAL DENTRO DO PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL

DECRETO DE ALCALDÍA

En cumprimento do previsto no Decreto de Alcaldía de data 14 de febreiro de 2022 , publicado no boletín oficial da provincia de data 20 de decembro  de 2022 , número 289, que aprobou as bases da oferta de estabilización de emprego temporal do concello de Ribadavia, en relación ás dúas prazas de orientador/a laboral, consonte ao previsto na Base Octava, acordase:

-Designar como membros do Tribunal que debe xulgar as probas para a provisión en propiedade de dúas prazas de orientador/a laboral, sistema de concurso , prazas incluídas na oferta de emprego público extraordinaria para a estabilización de emprego temporal.

Presidente: Vicente Soto Rodríguez, interventor do concello.

Secretario: Francisco Fernández Castro, secretario do concello.

Vogais:

  • Mª Isabel Rodríguez Carrera, Xefa da Sección de Subvencións da Deputación.
  • Susana Viso Touza, Traballadora Social da Deputación.
  • Mª de los Ángeles Cantón Álvarez, Xefa do Gabinete de Asesoría Xurídica da Deputación.
  • Daniel Blanco  Rodríguez, técnico de administración local.

Suplentes:

  • Presidenta: Mª Begoña Álvarez Matos, Xefa do Servizo de Intervención da Deputación.
  • Secretaria: Mª Carmen Fernández Gómez, Xefa da Sección de Gastos da Deputación.

Vogais:

  • Montserrat Rodríguez González, Adxunto ao Director da Área de Benestar, da Deputación.
  • Manuel V. Pérez Nieto, Adxunto ao Xefe do Servizo de Recursos Humanos e Formación, da Deputación.
  • Carlos Castiñeiras Rois, xefe da sección de formación da Deputación.
  • Esteban Fernández Alvarez, xefe da sección de xestión e selección de persoal da Deputación.

-Notificar a presente resolución aos membros designados.

-Publicar a composición do Tribunal na páxina web do concello.

AsÍ o dispón o Sr. Alcalde, en Ribadavia, na data que consta na sinatura electrónica deste documento. Dou fe.

Compartir

Check Also

ACTA BOLSA DE EMPREGO DE PEÓN PARA O GRUPO MUNICIPAL DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAL (GES) 2024

Publícase a acta definitiva de valoración de méritos, dentro da bolsa de emprego 2024, para …