Anuncios

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS REGULADORAS DO CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DEMANIAL DOS SEGUINTES POSTOS DA PRAZA DE ABASTOS

Consulta aquí: Anuncio Praza Abastos No Boletín Oficial da Provincia de Ourense de data 16 de xullo de 2021 ,número 161 publicouse o presente acordo: A Xunta de Goberno Local do concello de Ribadavia en sesión de 14 de xuño de 2021 aprobou o prego de cláusulas administrativas reguladoras do concurso público para a concesión demanial dos seguintes postos da …

Leer máis

PROBAS DE COMPETENCIAS CLAVE

  PROBAS DE COMPETENCIAS CLAVE   Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade dos niveis 2 e 3 de cualificación (código de procedemento TR306A).   Competencias clave que se convocan Convócanse probas …

Leer máis

DOG Núm. 16-Bis Martes, 26 de xaneiro de 2021

  ORDE do 26 de xaneiro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. DOG Núm. 16-Bis Compartir

Leer máis

ANUNCIO DE ELABORACIÓN DA ORDENANZA MUNICIPAL

ANUNCIO DE ELABORACIÓN DA ORDENANZA MUNICIPAL DO CONCELLO DE RIVADAVIA SOBRE O SERVIZO DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUAIS.       De conformidade co previsto no artigo 133.1 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, co obxectivo de mellorar a participación dos cidadáns no procedemento de elaboración de normas, con carácter …

Leer máis

Normativa pola que se regula a convocatoria e elaboración dás listas para a provisión temporal de postos de traballos non Concello de Ribadavia.

      O prazo para a presentación de solicitudes no rexistro xeral do concello de Ribadavia é de 20 días naturais a contar do seguinte a da publicación do anuncio no BOP de Ourense, según o anexo e as condicións establecidas na base da convocatoria.   Norma 1ª.- Obxecto.   O obxecto da presente normativa é regula-la convocatoria e elaboración de …

Leer máis

CORRECCION DE ERROS NAS BASES DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓN DE REACTIVACIÓN DO TECIDO EMPRESARIAL E COMERCIAL DE RIBADAVIA         

  Vistas as bases do programa de subvencións de reactivación do tecido empresarial e comercial de Ribadavia aprobado pola Xunta de Goberno Local de data 29.06.2020 e dado a existencia dalgún erro que pode dar lugar a contradicción e confusión a hora de presentar as solicitudes, a Xunta de Goberno Local de data 06.07.2020, acorda correxilo, quedando do seguinte xeito: …

Leer máis

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

Francisco Fernández Castro, secretario del ayuntamiento   de Ribadavia CERTIFICO :     Que la junta de gobierno local del ayuntamiento   de Ribadavia en su sesión de 1 de junio de 2020   aprobó el siguiente pliego de cláusulas administrativas particulares:     PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACIÓN SUBASTA AL ALZA …

Leer máis

Reanudación de periodo de cobro de imposto

A situación de urxencia xerada pola evolución do “coronavirus”, levou ao Goberno da Nación, a decretar o estado de Alarma polo Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19. A Disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, establece a suspensión dos termos …

Leer máis