ACTUALIDADE

RESOLUCIÓN POLA QUE SE CONVOCAN PROBAS PARA TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA.

Dog 16/02/2022 Consellería de Cultura, Educación e Universidade RESOLUCIÓN do 4 de febreiro de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización (código …

Leer máis

RESOLUCIÓN DO 7 DE FEBREIRO DO DOG POLA QUE SE CONVOCAN PROBAS DE AVALIACIÓN EN COMPTENCIAS CLAVE.

Dog16/02/2022 Consellería de Emprego e Igualdade RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder á formación dos certificados de profesionalidade dos niveis 2 e 3 de cualificación (código de procedemento TR306A). Obxecto O obxecto desta resolución é convocar probas de avaliación en …

Leer máis

LIÑA DE AXUDAS PARA ACTUACIÓNS DE MELLORA DAS INFRAESTRUTURAS DOS ESTABLECEMENTOS TURÍSTICOS DE ALOXAMENTO E DE RESTAURACIÓN. CONVOCATORIA 2022. (CÓDIGO DE PROCEDEMENTO TU503A)

Subvencións da Axencia de Turismo de Galicia para actuacións de mellora das infraestruturas dos establecementos turísticos de aloxamento e de restauración da Comunidade Autónoma de Galicia, e se establece a súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento TU503A). Persoas beneficiarias: Poderán ser persoas beneficiarias das subvencións as persoas físicas e xurídicas titulares de establecementos turísticos de aloxamento e …

Leer máis

AXUDAS PARA INVESTIMENTOS EN TRANSFORMACIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS AGRARIOS PARA O ANO 2022

Axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios do período 2014-2020 cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2022 (código de procedemento MR340A). Persoas beneficiarias: Poderán acollerse a estas axudas os empresarios individuais ou sociedades que sexan ou vaian ser titulares de instalacións obxecto da axuda dedicadas …

Leer máis

AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE VIVENDA NOS CENTROS HISTÓRICOS

Axudas do Instituto Galego da Vivenda e Solo para a adquisición de vivenda nos centros históricos para o ano 2022 (código de procedemento VI400A). Persoas beneficiarias: Poderanse beneficiar destas axudas as persoas físicas maiores de idade que reúnan os seguintes requisitos: a) Posuír a nacionalidade española ou, no caso de seren estranxeiras, ter a residencia legal en España. b) Que …

Leer máis

SUBVENCIÓNS PARA PROXECTOS DE BIOMASA DESTINADAS A PARTICULARES

Subvencións do INEGA (Instituto Enerxético de Galicia) para proxectos de biomasa destinadas a particulares, así como a selección das entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se convocan estas subvencións para o ano 2022 (códigos de procedemento IN421N e IN421P). Persoas beneficiarias: Poderán ser beneficiarias das subvencións, sen prexuízo de reuniren os demais requisitos establecidos nestas bases, as persoas …

Leer máis

PROGRAMA DE AXUDAS A PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS POLA CONTRATACIÓN INDEFINIDA E A FORMACIÓN DE PERSOAS ASALARIADAS

Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida e a formación de persoas asalariadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento TR349F). Persoas beneficiarias: Poderán ser beneficiarias das axudas previstas nesta orde as persoas traballadoras autónomas ou as persoas profesionais pola primeira, segunda e terceira contratación que realicen con carácter indefinido. Tipos …

Leer máis

PLAN GALICIA EMPREGA DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN E Á FORMACIÓN NA EMPRESA ORDINARIA

Plan Galicia emprega de incentivos á contratación e á formación na empresa ordinaria, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (códigos de procedemento TR342C e TR342A). Programa I de incentivos á contratación por conta allea e á formación (código de procedemento TR342C). Entidades beneficiarias: Poderán ser entidades beneficiarias dos incentivos previstos nesta orde as persoas empregadoras e …

Leer máis

AXUDAS PARA CREACIÓN DE EMPRESAS PARA ACTIVIDADES NON AGRÍCOLAS EN ZONAS RURAIS (GALICIA RURAL EMPRENDE)

Subvencións do IGAPE (Instituto Galego de Promoción Económica) para a creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais, e se realiza a súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (Galicia Rural Emprende) para o ano 2022 (código de procedemento IG501A). Persoas beneficiarias: Poderán ser persoas beneficiarias desta axuda: a) Os titulares ou membros dunha unidade familiar dunha explotación …

Leer máis