BASES PARA SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DEPORTIVAS

O obxeto das presentes bases e a de subvencionar a entidades que promovan  actividades de carácter físico-deportivo orientadas principalmente a promoción do deporte de base, apoiandoas no sostenemento das mesmas, asi como consolidar e promover o asociacionismo deportivo.A dotación orzamentaria para tal fin é de 7. 000 Euros e o prazo para a presentación de solicitudes será de un mes contado a partir do seguinte ó da publicación das bases no B.O.P. As solicitudes presentaranse nos modelos que o propio Concello de Ribadavia facilitará dentro do prazo conferido ao efecto.

Poderán acceder a estas axudas toda-las entidades deportivas con sede no Concello de Ribadavia que cumplan os seguintes requisitos:

  • Estar inscritos nos rexistros deportivos correspondentes da Xunta de Galicia
  • Participar en competicións oficiais organizadas polas respectivas federacións
  • Posuir, polo menos , un equipo de base inferior a categoría senior/absoluta, no caso de disciplinas individuais posuir como minimo cinco licenzas federativas en categorías inferiores.
  • Desenvolver a sua actividade obxeto das axudas dentro do Concello de Ribadavia.

Pode consultar as bases aquí.

 

 

 

Compartir

Check Also

BASES PREMIO ABRENTE PARA TEXTOS TEATRAIS.

Francisco Fernández Castro, secretario do concello de Ribadavia, CERTIFICO:   Que o Pleno do concello …