BASES DO CONCURSO PARA OS POSTOS DA PRAZA DE ABASTOS DE RIBADAVIA

Publícanse os pregos de cláusulas administrativas particulares que rexen o procedemento aberto, varios criterios de adxudicacion, das concesións administrativas de uso privativo dos postos vacantes da Praza de Abastos Municipal, en concreto para o posto número 3 da pranta baixa.

Bases e pregos

Compartir

Check Also

BASES E CONVOCATORIA DE UNHA PRAZA DE AUXILIAR – ADMINISTRATIVO DE INTERVENCIÓN DO CONCELLO DE RIBADAVIA

Publícanse as bases e a convocatoria da selección mediante o sistema de concurso-oposición, dun/dunha funcionario/a …