BASES DO CONCELLO DE RIBADAVIA PARA A AXUDA “DEREITO SOCIAL”

A través do Pleno municipal do Concello de Ribadavia do mes de abril aprobanse ás Bases da axuda “” para o ano 2021.

Consulta bases aquí: AXUDA SOCIAL 2021

A. Obxecto da axuda

A axuda económica será periódica durante os meses de xuño a decembro de 2021, co obxetivo de complementar os recursos e prestacións para a cobertura das necesidades básicas de alimentación, hixiene, farmacia, vestimenta, así como gastos de pago de aluguer, hipoteca e pago de suministros da vivenda habitual sita en Ribadavia.

 

B. Requisitos

– Ser maior de 18 anos ou estar emancipado legalmente ou no seu lugar ter iniciado o trámite legal de emancipación.

– Estar empadroado/a no Concello de Ribadavia na data de solicitude, e manterse como mínimo ata 31 de decembro de 2021.

– Que o cómputo total dos ingresos da unidade familiar, contabilizando as pagas extras, non superen o limiar segundo a táboa:

 

Baremo de Ingresos

Familia de 1 membro: 100% do IPREM 565 €

Familia de 2 membros: 130% do IPREM 734 €

Familia de 3 membros: 150% do IPREM 847 €

Familia de 4 membros ou máis membros: 160% do IPREM 904 €

 

– Na aplicación do baremo anterior, non serán deducibles os gastos periódicos (aluguer, hipoteca, pago de suministros como luz, auga, teléfono…).

– Non ter solicitado e concedido ningún membro da unidade familiar a mesma axuda Municipal, nin Axuda de Inclusión Social, Emerxencia municipal así como a tarxeta moedeiro

da Xunta de Galicia.

– Realizar os gastos en Establecementos con domicilio social en Ribadavia. Os gastos relacionados co aluguer, hipotecas ou suministros serán en vivendas sitas no Concello de Ribadavia.

-Ter xustificado correctamente calquera axuda municipal desta tipoloxía ou similar, neste ano 2021 ou en anos anteriores.

– Non ter débedas adquiridas co Concello de Ribadavia. Se existiran facer un compromiso de pagamento.

C. Documentación a presentar

– Fotocopia DNI / NIE de todos os integrantes da unidade familiar.

– Libro de familia, se procede.

– Certificado de convivencia da unidade familiar.

– No caso de traballar, deberán presentar fotocopia da últimas 3 nóminas ou documento que acredite os ingresos familiares.

– Declaración xurada de ingresos por traballos esporádicos ou temporais.

– Así mesmo presentarán certificado de pensións ou axudas que perciban doutros organismos ou entidades (RISGA, Ingreso Mínimo Vital, pensións non contributivas, prestación por fillo/a cargo…ou pensión de orfandade, xubilación, viuvez…).

– Se a situación é de desemprego, deberán presentar tarxeta do INEM e certificado de estar percibindo ou non prestación económica.

– Certificado do Nº de Conta IBAN, onde ingresar o importe da axuda concedida, de ser o caso.

– Sentenza de divorcio/separación, si procede, de percepción ou non de pensión de alimentos ou compensatoria. Nos casos de custodia compartida computaranse os membros menores una soa vez a un/hna dos proxenitores.

D. Contía das Axudas

O Departamento de Servicios Sociais informará o expediente de concesión da axuda, que constará do ingreso máximo de seis mensualidades co importe seguindo a seguinte táboa,

Baremo de Ingresos

Axuda económica

Familia de 1 membro

50 €/mes

Familia de 2 membros

100 €/mes

Familia de 3 membros

160 €/mes

Familia de 4 membros ou máis

200 €/mes

As solicitudes serán resoltas pola Xunta de Goberno Local, tendo en conta os criterios económicos do baremo estipulado no punto B e en base a un informe social realizado polos servicios sociais comunitarios básicos do Concello de Ribadavia.

E. O prazo

A presentación das solicitudes será do 1 de xuño ata o 23 de decembro.

F-. Lugar de presentación

A presentación de solicitudes levarase a cabo no Dpto. de Servizos Sociais do Concello de Ribadavia.

As referidas bases deberán expoñerse ao público mediante anuncio no taboleiro de anuncios e na páxina web do Concello de Ribadavia.

G. Proceso de intervención social

– Tódalas axudas económicas que outorgue o Concello de Ribadavia estarán necesariamente encadradas nun proceso de intervención social integral que inclúa unha análise completa da situación individual e familiar que pode incluir a realización de accións formativas.

– A necesidade obxecto da axuda será valorada polos profesionais do Dpto. de Servizos Sociais correspondente e integrada nun proxecto de intervención social individual ou familiar.

H. Instrución dos expedientes

Os/as traballadores/as sociais do Departamento de Servizos Sociais procederán a valoralo expediente.

– Unha vez recibida a documentación requirirase, se é o caso, ó interesado para que proceda á corrección de erros para a achega da documentación necesaria no prazo de 15 días, comunicándolle que en caso contrario se lle terá por desistido na súa petición, de conformidade co establecido no artigo 94 Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, arquivándose o expediente sen máis trámite.

– Os/as traballadores/as sociais que instrúan o expediente poderán dispor que se efectúen as comprobacións oportunas sobre a veracidade dos datos achegados polos interesados. Igualmente, poderán requirir a estes as aclaracións por escrito e a documentación necesaria para poder resolver.

– Unha vez completado o expediente, emitirase o correspondente informe social, no que se acredite a necesidade e/ou urxencia da axuda e a proposta favorable ou denegatoria.

– A axuda terá unha periodicidade máxima de 6 meses, tendo un seguimento continuo mentres se perciba a axuda. Ós 3 meses haberá que presentar documentación acreditativa de manter os requisitos polos que se concedeu a axuda de tódolos membros da unidade de convivencia.

– A axuda poderá ser concedida ata esgotar o crédito destinado para a mesma.

I.- Resolución

A resolución correspóndelle a Xunta de Goberno Local, que deberá producirse no prazo máximo de un mes dende a data de entrada da solicitude no rexistro do Concello de Ribadavia, sempre e cando se dispoña de toda a documentación necesaria e recollida nas bases para a resolución da solicitude no citado prazo.

A resolución deberá especificar:

Se procede ou non a concesión da axuda e motivación desta.

Cuantía da axuda, duración, prazo de xustificación e periodo de revisión.

A existencia de crédito suficiente para a atención da solicitude.

K.- Xustificación

– A axuda vai relacionada en base ó pago anticipado dos gastos por parte do beneficiario ata á contía máxima concedida.

– O importe da axuda será ingresado unha vez presentado os tíckets ou facturas, cada tres meses. No caso das unidades familiares de 3 ou 4 membros poderase realizar o ingreso cada 2 meses.

 

Unha vez realizada correctamente a xustificación, o Concello aboará ó beneficiario a cantidade pertencente ós 3 ou 2 meses, no prazo máximo de 20 días hábiles.

L. Obrigacións dos beneficiarios

Os beneficiarios das axudas están obrigados a:

– Comunicar ó Departamento de Servizos Sociais, todas aquelas variacións na súa situación económica e socio familiar, que poidan modifica-las circunstancias que motivaron a axuda.

– Delegar o pago da axuda concedida ó arrendador ou entidade bancaria correspondente.

– Reintegra-los importes concedidos cando non se apliquen para os fin para os que foron concedidos.

– Cumprimento das condicións que figuren no proxecto de intervención social

individual ou familiar.

 

Realizar o gasto da axuda concedida nos establecementos do comercio local do Concello de Ribadavia facilitado no listado que se anexará na resolución de concesión da axuda.

 

Xustificar o gasto da axuda concedida coa presentación dos tíckets, facturas ou recibos correspondentes cada tres meses, dependendo de cando se conceda a axuda.

M. Incompatibilidades

As axudas previstas na presente ordenanza serán incompatibles con calquera outra das concedidas por outras administracións públicas polo mesmo ou similar concepto dentro do ano en curso.

. Ser beneficiario da tarxeta moedeiro da Xunta de Galicia.

. Ter solicitada e concedida Axuda de Inclusión Social da Xunta de Galicia.

. Ter solicitada e concedida Axuda de emerxencia social municipal.

Anexo I

Establecementos con domicilio social no Concello de Ribadavia, que venda produtos relacionados co obxecto da axuda alimentación, hixiene, farmacia e vestimenta, que se atopen neste listado:

Panaderias:

Panadería Camilo

Panadería Cesar

Panadería Vienesa

Panadería Mincho

Panadería Felipe

Tendas alimentación retallista:

Supermercado Torejas

Mini Super Mary

Tienda de Sampaio

Ultramarinos Pandeira

Tienda de Asun

Carniceria/Tienda Mincho

Tienda Susa

Farmacias:

Farmacia Lameiras

Farmacia García Carrera

Carnicerías:

Carnicería Rivas

Carnes do Ribeiro

Carnicería Rodrigo

Carnicería Louan

Pescadería:

Pescadería Vazquez

Frutería:

Frutas el murciano

Frutería Maruja

Frutería Navila

Frutería Puri

Hixiene:

Perfumería Miguelez

Ropa/Calzado:

Moda Nuestra Sra. do Portal

Fuso Moda

Mercería Lucita

Ummo

Zapatería Estilos

El vestidor de Silvia

Complementos Rovi

Zapatería Zoila

Zapatería Ángeles

Nube descanso (roupa bebés)

Musk

Virginia

Mercería Carrera

Anexo II

Listado de alimentos e produtos recomendados que entran na compra destes establecementos:

 

Pescado

 

Carne

 

Verduras y hortalizas

 

Froita fresca

 

Ovos

 

Lácteos (inclúe leche, iogures y queixo)

 

Pasta, arroz y patacas

 

Pan (fresco, tostado y de molde)

 

Empanada

 

Legumes (lentellas, garbanzos…)

 

Aceite de xirasol y de oliva

 

Galletas ou cereais de almorzo

 

Café, Cacao, infusións

 

Conservas (atún, sardiñas, millo…)

 

Salsa de tomate frito

 

Produtos de farmacia

 

Zapatos

 

Roupa (chaquetas, camisetas, pantalóns…)

 

Produtos de hixiene domésticos e persoal

Compartir

Check Also

PREMIOS 2º CONCURSO DE MICRORRELATOS CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

Publícanse os premios do 2º Concurso de microrrelatos contra a violencia de xénero: Categoría de …