Aula Municipal de Teatro

A Escola Municipal de Teatro de Ribadavia crease a iniciativa do Concello de Ribadavia como parte dos servizos culturais da localidade, coa finalidade xeral de impulsar e potenciar a formación teatral e artística, así como a capacidade creativa dos nosos veciños, sen máis limitacións que as que impoña o número de prazas dispoñibles en cada curso. Con este regulamento preténdese establecer unha normativa mínima que rexa o seu funcionamento xeral e que permita obter os resultados desexados.

Tarifas-

As tarifas deste prezo público serán as seguintes:

Matrícula:

-Adultos: Empadroados, 20 €. Non empadroados 30 €.

-Nenos/as (ciclos infantil, primaria e secundaria): Empadroados 10 €. Non empadroados 20 €.

 

Mensualidades –

Adultos: Empadroados 30 €. Non empadroados, 40€.

Nenos/as (ciclos infantil, primaria e secundaria):  Empadroados15 € . Non empadroados 25€.

Estos importes poderán ser revisado anualmente mediante acordo da Xunta de Goberno Local na contía do incremento ou, no seu caso, diminución, do I.P.C. previsto para o ano seguinte.

 

A matrícula e os restantes dereitos de inscrición aboaranse dunha soa vez ao realizar a inscrición. As mensualidades deberán satisfacerse nos 10 primeiros días de cada mes.

 

Exencións e bonificacións. –

 

Aplicarase unha bonificación do 50% da matricula e da tarifa ás familias numerosas , en virtude do disposto no artigo 12.2 da Lei 40/2003, de 18 de novembro, de protección ás familias numerosas previa xustificación, de tal circunstancia mediante a achega da fotocopia do carné de familia numerosa en vigor a 1 de xaneiro do exercicio en que deba surtir efectos a bonificación. – Cando dous ou máis membros dunha mesma unidade familiar estean matriculados na Escola de Teatro o segundo e seguintes terán unha redución na matrícula e na tarifa dun 10% . –

Poderá acordarse unha bonificación do 100% da tarifa do prezo público no caso das prazas reservadas para casos de urxencia social, previa proposta e informe favorable dos servizos socias e acordo da Xunta de Goberno Local.

 

Estarán exentos do pago do prezo público:

  • As Familias numerosas de categoría especial, en virtude do disposto no artigo 12.2 da Lei 40/2003, de 18 de novembro, de protección ás familias numerosas, previa xustificación, mediante a achega da fotocopia do carné de familia numerosa en vigor a 1 de xaneiro do exercicio en que deba surtir efectos a bonificación.
  • – Os alumnos con minusvalía igual o superior ao 33%, en virtude do disposto no artigo 30 da Lei 13/1982, de 7 de abril, de integración social de minusválidos, previa xustificación, mediante achega de fotocopia da resolución de recoñecemento de minusvalía ditada polo órgano competente.
Compartir

Check Also

ANUNCIO DO RESULTADO DA PROBA PRÁCTICA PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CONCURSO OPOSICIÓN PARA A SELECCIÓN DE FUNCIONARIO INTERINO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE RECADACIÓN. Consulte o resultado …