ACTA TRIBUNAL SELECCIÓN PROFESOR DE PIANO

O tribunal se constítúe as 11horas  35 minutos  de  1 de  outubro de 2020, no salón de plenos do concello de Ribadavia, integrado por don Vicente Soto Rodríguez, presidente, Vocais Dª Mercedes García García , D Amadeo Neira García, Dª Marina Sánchez Díaz    secretario o do concello,Francisco Fernández Castro

 

Presentanse  ao posto de profesor de piano

 

ARGIBAY LIGERO, Mª MAGDALENA

ABREU SEOANE, JORGE

FÍRVIDA MENDEZ, ALEJANDRO

 

GARCÍA ALONSO, IAGO

 

PORTELA SANTACLARA, RODRIGO

 

DA VALORACIÓN DE MÉRITOS RESULTA A SEGUINTE PUNTUACIÓN:

 

 

ARGIBAY LIGERO, Mª MAGDALENA 2,15

ABREU SEOANE, JORGE  3,80

FÍRVIDA MENDEZ, ALEJANDRO 0,40

GARCÍA ALONSO, IAGO 1,25

PORTELA SANTACLARA, RODRIGO 3,35

 

 

 

NA ENTREVISTA RESULTA A SEGUINTE PUNTUACIÓN:

 

ARGIBAY LIGERO, Mª MAGDALENA 2,25

ABREU SEOANE, JORGE   3

FÍRVIDA MENDEZ, ALEJANDRO 2

GARCÍA ALONSO, IAGO 1,50

PORTELA SANTACLARA, RODRIGO 2,50

 

 

 

PUNTUACIÓN TOTAL

 

 

ARGIBAY LIGERO, Mª MAGDALENA 4,40

ABREU SEOANE, JORGE                  6,80

FÍRVIDA MENDEZ, ALEJANDRO         2,40

GARCÍA ALONSO, IAGO                   1,75

PORTELA SANTACLARA, RODRIGO     5,85

 

 

Formulase proposta de selección a favor de

 

ABREU SEOANE, JORGE

 

 

E sendo as doce     horas e vinte    minutos se levanta a sesión do que como secretario dou fe.

 

 

 

Presidente                                Vocais                                                        Secretario

 

Compartir

Check Also

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS REGULADORAS DO CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DEMANIAL DOS SEGUINTES POSTOS DA PRAZA DE ABASTOS

Consulta aquí: Anuncio Praza Abastos No Boletín Oficial da Provincia de Ourense de data 16 …