TRIBUNAL E CONVOCATORIA ENTREVISTA PRAZA PROFESOR CONSERVATORIO E ESCOLA DE MUSICA

RESOLUCION DA ALCALDIA DE DATA 16 DE SETEMBRO DE 2019.-
Don César Manuel Fernández Gil, Alcalde do Concello de Ribadavia en uso das
facultades atribuídas polo artigo 21.1.h da Lei 7/85 de bases de Réximen Local,
acorda:
Proceder ao nomeamento do tribunal para baremación de méritos en
relación coa selección de dous profesores Conservatorio- Escola de Música
especialidade piano e violín ( persoal laboral) , que estará composto por:
PRESIDENTE: Don Vicente Soto Rodríguez, ou persoa que legalmente o sustitua.
SECRETARIO: don Francisco Fernández Castro, ou persoa que legalmente o sustitua.
VOCAIS: Don Amadeo Neira García , ou persoa que legalmente o sustitua.
Dona Inés Vázquez Veiga, ou persoa que legalmente o sustitua.
Dona Marina Sánchez Diaz , ou persoa que legalmente o sustitua.
A proba e entrevista realizarase o día 18 de setembro as 12:00 horas
da maña.
Así decreta, manda e asina o Sr Alcalde –presidente en Ribadavia a 16 de
setembro de 2019 do que como secretario dou fe.

Descargar PDF

Compartir

Check Also

ANUNCIO DO RESULTADO DA PROBA PRÁCTICA PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CONCURSO OPOSICIÓN PARA A SELECCIÓN DE FUNCIONARIO INTERINO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE RECADACIÓN. Consulte o resultado …